DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS

             Tekenen der tijden.

We lezen in 1 Thess. 5:
     "Maar wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders,
     is het niet nodig, dat u geschreven wordt. Want gij
     weet zelf heel goed, dat de dag van de Heer komt als
     een dief in de nacht. Wanneer zij zullen zeggen: Vrede
     en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen
     komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij
     zullen geenszins ontkomen. Maar gij broeders, zijt niet
     in de duisternis, zodat die dag u als een dief overval-
     zou."

In de eerste plaats maakt de apostel een duidelijk onderscheid tussen
degenen die van de dag zijn, dus kinderen van God, en degenen die in
de duisternis zijn, dat wil zeggen van deze wereld. Voor de wereld zal
de dag van de Heer komen als een dief, terwijl voor ons, de kinderen
van God, de komst van de Heer niet moet verrassen want wij moeten door
de tekenen der tijden weten dat Zijn komst nabij is.
Het eerste teken dat de komst van de Heer nabij is, is wanneer de
ongelovigen zullen zeggen: "Vrede en veiligheid".
Let wel dat er niet staat: "Wanneer zij in vrede zullen zijn", maar :
"Wanneer zij zullen zeggen: "Vrede en veiligheid".
Dus....., wanneer, op het ogenblik dat er in werkelijkheid oorlog is,
zij zullen menen, of zeggen, dat zij de vrede bereikt zullen hebben!
Zo is reeds in onze dagen de oorlog al begonnen in Europa, terwijl men
bezig is met "vredesaccoorden", "vredesconferenties" en vredesinitia-
tieven".
Men is koortsachtig bezig met het zoeken naar de wereldvrede, terwijl
in werkelijkheid een nieuwe oorlog voorbereid wordt. Men moet niet
vergeten dat de eerste wereldoorlog ook in JoegoslaviŽ begonnen is.
De moord in Sarajevo, 28 juni 1914, op aartshertog Frans-Ferdinand,
was de aanleiding tot het losbarsten van de eerste wereldoorlog.
Iedereen heeft zich toen met deze zaak bemoeid, tot het een wereldoor-
log geworden is.

     "Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen
      koninkrijk" (Matt.24:7)

En nu herhaalt de geschiedenis zich.
Het zelfde speelt zich af in het Midden-oosten.
Daar is ook een nieuwe oorlog in voorbereiding, terwijl men tegelij-
kertijd spreekt over "vredesaccoorden", een "vredesconferentie",
"onderhandelingen voor een duurzame vrede in het midden-oosten", en zo
voort.

              DE STAAT ISRA…L:
           HET GROTE TEKEN DER TIJDEN.

In hoofdstuk 21 van het evangelie van Lukas, spreekt de Heer eerst
over vernietiging van Jeruzalem, daarna over Zijn wederkomst.
En Hij zegt:

     "Ziet de vijgeboom en alle bomen; zodra zij, en gij dit
      ziet, dan weet gij uit u zelf dat de zomer al dichtbij is.
      Zo ook gij, wanneer gij deze dingen ziet gebeuren, weet dan
      dat het koninkrijk Gods dicht nabij is. Voorwaar ik zeg u:
      Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles
      gebeurd is." (Lukas 21: 29-32)

De Here spreekt dus over iets dat iedereen zou ZIEN GEBEUREN.
In profetische taal is de vijgeboom IsraŽl, gezien als een natie.
De Heer zegt dus dat wanneer IsraŽl weer een natie zou zijn, na
eeuwenlang verstrooid te zijn geweest onder andere volken; wanneer men
weer zou spreken over IsraŽl als een natie temidden van al die oude
natieŽn van de Bijbel (de andere bomen), zoals MesopotamiŽ (Irak),
Egypte, SyriŽ, Libanon, dan zou dit geslacht geenszins voorbij gaan,
voordat alles gebeurd is.
IsraŽl is een natie sinds 1948 en al de andere oude volken uit de
Bijbel zijn weer constant in het nieuws, dus zal dit geslacht, dat wil
zeggen de generatie van de tweede helft van de twintigste eeuw, alles
meemaken:
     * De opname van de gelovigen.
     * Het achterblijven van de ongelovigen voor het oordeel.
     * De grote verdrukking.
     * De afval.
     * De regering van het Beest en de Anti-Christ.
     * De wederkomst van Christus om Zijn duizendjarigrijk op
      te richten.


             DE EUROPESE EENHEID. 

De EUROPESE EENHEID, EUROPA 1992, is niets anders dan het herstel van
het oude Romeinse Rijk, iets wat in de Bijbel voorspeld is, en wat in
verband staat met de wederkomst van Christus.
Want bij Zijn verschijning in heerlijkheid, de epiphaneia, zal
Christus juist dit Romeinse Beest vernietigen om Zijn Koninkrijk op te
richten.
(Lees: DaniŽl 9:26-27, Openb. 6:1-2, Openb. 13, Openb. 19:11-21)
De Europese eenheid verraadt een streven van Europa de grootste
politieke en economische macht ter wereld te maken, hetgeen in de
komende verdrukking tot herstel van Rome als wereldmacht voert.
Voor het ontstaan van een supermacht in Europa, die de Apostel
Johannes en de profeet DaniŽl reeds hebben voorzegd, moet er een
achteruitgang in de economische machtspositie van de U.S.A in de
wereld plaats hebben.
Veel wereldeconomen geloven dat dit al aan de gang is.
De devaluatie van de Amerikaanse dollar en de groeiende voorsprong van
Europa en Japan op de wereldmarkt leveren hiervoor het bewijs.


              GROOT BABYLON.

De vorming van "Groot Babylon".
We lezen in Openb. 17 dat dit Romeinse Beest, dit herstelde Romeinse
Rijk, dit VERENIGD EUROPA, in eerste instantie geleid zou worden door
een geestelijke macht.
Een ontrouwe vrouw die gezeten is op het Beest, dus het Beest leidt,
terwijl we in het zelfde hoofdstuk lezen dat daarna deze ontrouwe
vrouw, de hoer, vernietigd wordt door het Beest.

Het Beest neemt dan de macht volledig in handen, omdat het geen enkele
geestelijke macht boven zich zal dulden, wanneer het zich als god
laat aanbidden.
Maar er zal dus eerst een geestelijke macht zijn die het Verenigd
Europa zal leiden.
Daar waar de Bijbel ons de gemeente, het Lichaam van Christus, daar is
dus de ONTROUWE vrouw, de hoer, de IMITATIEKERK, die gehoereerd heeft
met de koningen der aarde in plaats van trouw te zijn aan een hemelse
Christus en Hem te verwachten uit de hemel.
Wanneer de ware gelovigen weggenomen zullen zijn van deze aarde, dan
zullen de kerken, vol met levenloze belijders, nog enige tijd doorgaan
met hun diensten en ceremoniŽn.
Al deze kerken, de protestantse kerken, diverse evangelische groepen
en vergaderingen, zullen dan gedwongen worden met elkaar te versmel-
ten, te fuseren in de OECUMENE die vandaag al zo sterk in voorberei-
ding is.
Onder het juk van Rome zal deze fusie van alle afvallige kerken der
christenheid, na de opname van de gelovigen, GROOT BABYLON vormen.
Tot ons, die leven vlak voor de opname der gelovigen, wordt er gezegd:


     "Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij met haar zonden
      geen gemeenschap hebt en opdat gij van haar plagen niet
      ontvangt; want haar zonden zijn opgestapeld tot aan de
      hemel en God heeft aan haar ongerechtigheden gedacht."
      (Openbaringen 18: 4-5)


Alles wat niet vergadert rondom Christus op de bodem der waarheid en
in strikte afzondering van het kwaad, is op weg naar dit Groot
Babylon, en het is treffend te zien dat op het zelfde ogenblik dat
Europa politiek ťťn wordt, de oecumene ook praktisch tot volledige
rijpheid gekomen is.
Bij de eerste komst van Christus heeft de wereld de tekenen der tijden
ook niet te weten onderscheiden en hebben zij de Koning der heerlijk-
heid gekruisigd.
Nu wij zo dicht bij de wederkomst van Christus zijn, kan een blinde
wereld ook weer niet de tekenen der tijden onderscheiden.
Daarom zegt de apostel tot ons:


     "Laten wij dus niet slapen, zoals de anderen, maar laten
      wij waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen
     's nachts en die dronken zijn, zijn 's nachts dronken.
      Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, toe-
      gerust met het borstharnas van het geloof en de liefde
      en als helm de hoop van het heil, want God heeft ons niet
      bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoude-
      nis door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven
      is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen
      met Hem zouden leven." (1 Thess. 5:6-10)


               DE OPNAME.

     "Want dit zeggen wij u door het Woord van de Heer, dat wij,
      de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de
      ontslapenen geenszins zullen voorkomen (voorgaan). Want de
      Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een
      aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel;
      en de doden in Christus zullen het eerst opstaan; daarna
      zullen wij, levenden, die overblijven, samen met hen in de
      wolken opgenomen worden de Heer tegemoet in de lucht; en zo
      zullen we altijd met de Heer zijn. Vertroost elkaar met
      deze woorden." ( 1 Thess. 4: 15-18)


De wereld waarin wij leven is in opstand en vijandschap tegen God,
want de eerste mensen hebben liever aan de duivel gehoorzaamd dan aan
God.
Op deze wijze hebben haat, moord en oorlog de wereldgeschiedenis ge-
kenmerkt.
Maar in alle tijden zijn er gelovigen geweest en deze hebben van God
kostbare beloften gekregen.
Want van Zijn zijde heeft God die niet alleen de almachtige Schepper
is, maar een God vol liefde voor alle mensen, voorzien in een weg om
uit de slavernij van satan verlost worden en overgebracht te worden in
een koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, de Heer Jezus.
Ten einde deel te hebben aan Zijn heerlijk koninkrijk van vrede en
gerechtigheid over deze wereld, wordt ons vrede, vergeving van zonden
en het eeuwig en het eeuwig leven, gratis aangeboden.
Want de Heer Jezus heeft op het kruis al onze zonden weggedragen,
zodat een ieder die in Hem gelooft, geen deel zal hebben aan het
eeuwig verderf, dat voor de goddeloze wereld is weggelegd.
Maar zal deel zal hebben aan de wereldregering als Jezus Christus
wederkomt om te heersen over deze aarde.


     GELOVIGEN VERWACHTEN DUS DE VOLGENDE GEBEURTENISSEN.

* De komst van de Heer Jezus voor de gelovigen en de opname van de
 levende gemeente van de aarde. (Joh. 14:1-3/ Fil. 3:20)

* Een zevenjarige verschrikkelijke verdrukking voor het Joodse volk,
 voor de afvallige christenheid en voor de hele wereld. (Matt.24)

* De tirannie van een wereld dictator die vanuit Rome zal heersen en
 allen tot afgoderij zal dwingen. (Openb. 13)

* De openbaring van de valse profeet die als anti-christ in de tempel
 te Jeruzalem zich zal laten aanbidden, alsof hij God was.(Openb.13)

* De bekering van 144.000 Joden in IsraŽl en de prediking door hen van
 het evangelie van het koninkrijk aan alle volken op aarde.(Openb.7)

* De aanval tegen IsraŽl en Jeruzalem van miljoenenlegers uit China,
 Japan, Rome, Rusland, SyriŽ, Egypte en Afrika, en een bloedige slag
 in de vallei van Armageddon. (Openb. 16:12-16, Zach. 14:2)

* De haat van de tien Europese koningen tegen alles wat herinnert aan
 de christelijke periode, zodat het grote Babylon, de gefusioneerde
 afvallige christenheid, zal vernietigd worden, met alle verwoestende
 gevolgen voor godsdienst, economie, cultuur, kortom voor al het
 leven in deze wereld. (Openb. 17:16)

* De wederkeer van de Heer Jezus in macht en majesteit, te zamen met
 Zijn verheerlijkte gemeente, om de in Armageddon verzamelde wereld-
 machten definitief te vernietigen en een duizendjarige heerschappij
 op aarde te vestigen. (Openb. 19:11-21)


* De komst in glorie van de Heer Jezus zal aanschouwd worden door het
 volk van IsraŽl op aarde en ze zullen diepe rouw dragen over Hem die
 ze gekruisigd hebben. Door deze bekering zal IsraŽl geestelijk her-
 steld worden en een centrale plaats innemen op aarde.

* Jeruzalem op aarde zal zowel godsdienstig- als bestuurscentrum zijn
 en daarboven zal zich de hemelse stad Jeruzalem bevinden van waaruit
 Christus de gehele schepping bestuurt en onderhoudt tot zegen en
 welvaart van alles en allen.


                             (P.C te O.)
                           
    origin:
    BBS Bijbel:Aktueel! * 0594-505612 on-line 20.00 tot 02.00 u.

Naar Biblepage
of
terug naar Menu
Make your own free website on Tripod.com