S. Streuper

De familie van Safan, stralende sterren in een duistere nacht (slot)

 +-----------------------------------------------------------------------+
                                     
   In een reeks van gebeurtenissen over een periode van pakweg 55   
   jaar verschijnen ze op het podium van de heilshistorie en spelen  
   hun rol: leden van de familie van Safan. Ze strijden, vallen,    
   overwinnen, verliezen. Maar velen van hen betekenen een       
   rechtstreekse uitdaging voor u en mij in onze tijd.         
                                     
 +-----------------------------------------------------------------------+

 Opnieuw: het winterpaleis

  Keren we nu nog eenmaal terug naar het winterpaleis, waar juist de
 laatste papyrussnippers met daarop de woorden Gods, die door
 Jehudi voorgelezen waren aan de koning, door de gretige vuurtongen
 worden verteerd.
 Maar nog gretiger is het vuur van Jojakims toorn. De woorden van
 de profeet waren geweest als het blazen van een felle wind die het
 vuur flink had aangewakkerd en de vlammen hoog hadden doen
 oplaaien in zijn gekwelde ziel. Jojakim is woedend en geeft bevel
 Jeremia en Baruch gevangen te nemen. Maar dat gaat niet door, want
 ze zijn beiden onvindbaar. Op advies van de vorsten hadden ze zich
 verborgen. Maar wat nut zou dat verbergen gehad hebben wanneer 'de
 Here hen niet verborgen had gehouden' (36:26)? Toen de vijandschap
 tegen God en zijn woord zo hoog opliep en zij een veilig heenkomen
 moesten zoeken, werd hun schuilplaats een schuilplaats van de
 Allerhoogste, en vernachtten zij in de schaduw van de Almachtige,
 omdat Hij zijn handen beschermend over hen had uitgestrekt. En zou
 zo'n protserige pyromaan de gezanten van de levende God deren? Zou
 hij werkelijk menen dat zijn eigen vuurtje in de haard van zijn
 paleis, waarvoor hij zulke indrukwekkende bouwplannen koesterde
 met weelderige opperzalen, vensters en daken van cederhout, in
 staat is het woord van Gods profeet teniet te doen? Zou hij zich
 werkelijk verbeelden dat hij met het vuurtje waarmee hij de kilte
 uit zijn winterpaleis tracht te verdrijven, met God en zijn Woord
 kan afrekenen?
 Maar terwijl de rook - het laatste spoor van de boekrol - uit het
 vuurbekken omhoogklimt naar de hemel, daalt het woord van God al
 weer neer in het hart van zijn profeet: 'Neem weer een andere rol
 en schrijf daarop al de vorige woorden die op de eerste rol
 stonden, Jeremia, en zeg Jojakim: Zo zegt de Here: Gij hebt deze
 rol verbrand en gezegd: Waarom hebt gij daarin geschreven: De
 koning van Babel zal zeker komen en dit land verwoesten en er mens
 en dier uitroeien?' (36:29). Dat was dus de kern van de inhoud van
 Jeremia's boodschap geweest die voor het volk en de koning bestemd
 was. En God had hem deze profetie gegeven met de uitdrukkelijke
 wens hun gewetens en harten te bereiken, opdat ze zich zouden
 bekeren en Hij hun zonden zou kunnen vergeven (vs.3). En datzelfde
 verlangen kenmerkte Jeremia zelf ook. Vurig hoopte hij dat het
 volk hun smeekbeden zou uitstorten voor het aangezicht van de Heer
 (vs.7). Maar hun antwoord was een duidelijk 'nee' geweest. Zij
 hadden Gods oproep genegeerd, smadelijk afgewezen. Daarom kon het
 ook niet uitblijven dat Jeremia niet alleen al de woorden van de
 vorige rol herschreef, maar er nog vele woorden aan toegevoegd
 moesten worden (vs.32), omdat zij geen gehoor hadden gegeven aan
 het woord van God (vs.31).

 Jeremia's brandend vuur

  Tot nu toe heeft Gods Woord geen weerklank gevonden bij Jojakim.
 Wat voor zin kan het nog hebben dat Jeremia een nieuwe rol moet
 schrijven. Wat voor effect kan een herhaalde poging om Jojakim
 tot betere gedachten te brengen nog hebben op het hart en geweten
 van hem en het volk? Toch geen enkel? Immers, onweerstaanbaar,
 door niets te stuiten, stort Jojakim zichzelf in het ongeluk en
 in zijn kielzog het hele land. Vastbesloten zich door niets en
 niemand te laten weerhouden van zijn plannen deinst hij voor
 niets terug. Door het Woord van God en verblind door eigen
 hoogmoed dendert hij voort, als een op hol geslagen locomotief,
 die niet meer onder controle is te krijgen. Wat nut het Jeremia
 zijn secretaris Baruch opnieuw de woorden van God te dicteren? Is
 Jojakim niet duidelijk genoeg geweest? Wat heeft Jeremia bereikt
 met alle moeite die hij zich heeft getroost, wat heeft het hem
 opgeleverd? Verdriet en nog eens verdriet. 'Ach', klaagt hij:
 'dat mijn hoofd water ware en mijn oog een bron van tranen, dat
 ik dag en nacht kon bewenen de verslagenen van de dochter van
 mijn volk ... kon ik het maar verlaten en van hen weggaan; want
 allen zijn ze echtbrekers, een troep trouwelozen!' (Jer.9:1,2).
 Niet voor niets klaagt deze trouwe profeet: 'Ik ben de man die
 ellende heeft gezien door de roede van zijn (Gods) verbolgenheid.
 Mij heeft hij gevoerd en doen gaan in duisternis en donkterte'
 (Klaagl. 3:1v.). De rampspoed die hij moest aankondigen had
 hijzelf niet bedacht. De woorden Gods die hij moest doorgeven
 hebben hem tot diep in zijn eigen ziel gepijnigd, ze hebben hem
 ontsteld en verbijsterd. Hij heeft het aangevoeld als zijn eigen
 leed en daarom laat hij erop volgen: 'Waarlijk, tegen mij keert
 hij telkens weder zijn hand, de ganse dag'. In bitterste
 zielenood heeft hij zijn klacht eruit geschreeuwd en het zijn
 Zender verweten: 'Gij hebt mij overreed, HERE, en ik heb mij
 laten overreden; Gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmocht.
 Ik ben tot een bespotting geworden de ganse dag, allen honen zij
 mij. Want telkens wanneer ik spreek, moet ik het uitschreeuwen,
 van geweld en onderdrukking roepen; want het Woord des Heren is
 mij geworden tot smaad en spot de ganse dag. Maar zeide ik: 'Ik
 wil aan Hem niet meer denken en in zijn naam niet meer spreken',
 dan werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn
 gebeente; wel matte ik mij af om het in te houden, maar ik kon
 het niet!' (Jer.20:7-9). Jawel, k binnen in Jeremia laaide een
 vuur; een heel ander vuur trouwens dan in Jojakims vuurbekken en
 hart, maar toch een vuur. De gloed van een vurige hartstochtelijke
 liefde voor de God van Isral en zijn volk, sterk als de dood,
 onverbiddelijk als het dodenrijk, haar vlammen zijn vuurvlammen,
 een vuurgloed des HEREN, die vele wateren niet kunnen blussen en
 rivieren niet vermogen weg te spoelen. Het is hetzelfde vuur dat
 ook in Paulus' hart brandde en hem de Korinthirs deed toeroepen:
 'Och, mocht u een weinig onwijsheid van mij verdragen. Ja, verdraagt
 mij ook! Want ik ben naijverig over u met een naijver van God; want
 ik heb u aan n man verloofd om u als een reine maagd voor te stellen'.
 En hoe zou het ook anders kunnen? Beide mannen waren immers bezield
 met de Geest van Christus die in hen was! (vgl. 1 Petr.1:11).

 Wat voor zin heeft het

  Maar toch is er, gemeten naar het zichtbare effect van hun
 prediking, dit verschil: Jeremia's woorden stuitten af op de
 verharde harten van koning en volk, terwijl dat niet het geval
 was met Paulus' woorden. Op de keper beschouwd: welk praktisch
 nut heeft het optreden van Jeremia gehad? Is er ook maar n
 aanwijsbare zegen geboekstaafd die het gevolg is geweest van
 Jeremia's prediking, of hebben zelfs de hervormingen van koning
 Josia een positieve invloed gehad op de geestelijke ontwikkeling
 van het volk? U zult er tevergeefs naar zoeken en u afvragen wat
 het allemaal voor zin heeft gehad; zowel Josia's als Jeremia's
 inspanningen en die van Safan en zijn zonen. Zij hebben
 gestreden, moedig en volhardend; al hun gaven en krachten gewijd
 aan de eer van de HERE, de God van Isral, die in de tempel te
 Jeruzalem troonde en geijverd voor het welzijn van koning, stad
 en volk, maar tevergeefs. Zij hadden het Paulus kunnen nazeggen
 dat zij in geen enkel opzicht een struikelblok vormden als Gods
 dienaren in volharding, in verdrukkingen, in noden en
 enauwdheden... in de kracht van God; door de wapens van de
 gerechtigheid in de rechter- en linkerhand... als bedroefd, maar
 altijd blij (2Kor.6:1-10). Maar zij konden hem n i e t  n a -
 z e g g e n: als arm, maar velen rijk makend (vs.10). Kijk, dt
 was hun smart.
 Maar desondanks roept hij het de getrouwen toe wanneer hij in
 zijn zielestrijd zijn klacht uitstort en zijn geboortedag
 vervloekt: 'Zingt de HERE, looft de HERE, want Hij bevrijdt het
 leven van de arme uit de macht der boosdoeners' (Jer.20:13). En
 ding wist hij: de HERE is met mij als een geweldigheid (vs.11).
  Voor de getrouwen waren het zware en donkere tijden. Misschien
 het best te vergelijken met de tijd die aangekondigd wordt in
 Openb.22:11 als de tijd die nabij is. Een tijd waarin de
 scheiding tussen getrouwen en ontrouwen steeds duidelijker aan
 het licht zal treden. En waarin de kloof tussen de
 bijbelgetrouwe en de bijbelontrouwe benadering van het Woord van
 God steeds groter zal worden. Een tijd waarin de goddeloze gezegd
 wordt nog meer onrecht te bedrijven en die vuil is aangemoedigd
 wordt zich nog vuiler te maken. Maar ook een tijd waarin de
 rechtvaardige bevolen wordt nog meer gerechtigheid te doen en de
 heiligen aangevuurd worden zich nog meer te heiligen. Hierdoor
 zal aan de ene kant de duisternis toenemen, maar anderzijds ook
 het licht. Het contrast tussen beide zal daardoor des te sterker
 uitkomen, zoals het ook was in de dagen van Jeremia. Maar wil dat
 werkelijkheid worden in ons leven, dan is daar de eis van
 praktische gerechtigheid en heiligheid. Pal staan voor de eer van
 God. Op de bres staan voor hen die gesmaad worden ter wille van
 de naam van God en Christus. Jeremia en de familie van Safan zijn
 daar goede voorbeelden van. In het avondland van het christelijke
 westen hoeven we geen illusies te koesteren over grote
 opwekkingen waardoor massa's tot geloof zullen komen. Zo was het
 ook niet ten tijde van de hervormingen van Josia. Hij rekende
 grondig af met de afgodendienst. Zelfs het altaar in Bethel ging
 omver en het huis des HEREN te Jeruzalem werd grondig gezuiverd.
 Er werd weer ruim baan gemaakt voor de dienst van Jahweh. Dat was
 allemaal geweldig en ongetwijfeld werd de HERE daardoor groot
 gemaakt en verheerlijkt, maar schijnheiligheid voerde de
 boventoon en de grote massa bleef zich afkeren van God, haakte
 naar de afgodendienst en maakte geen gebruik van de ruimte die er
 voor de HERE gekomen was door de hervormingen om Hem te dienen.
 Aan de vooravond van de wegvoering naar Babel werden de dwazen
 nog dwazer en de wijzen nog wijzer, maar de dwazen bekeerden zich
 niet. Integendeel, hun afkerigheid nam alleen nog maar toe, zoals
 ook in onze dagen christelijke dwazen zich opmaken om het Woord
 van God nog mr te vervalsen om het zo ondergeschikt te maken
 aan hun eigen doelstellingen. Om evenals Jojakim, hun eigen
 fantastische bouwwerken, die niets te maken hebben met Gods
 bouwwerk en zijn plannen, te realiseren via
 bevrijdingstheologien en naar New Age ruikende conciliaire
 processen, die gesneden zijn naar de maat van menselijke
 bedenksels; hersenschimmen uit de afgrond waarheen ze zelf op weg
 zijn. De lokomotief van hun dromen dendert, net als die van
 Jojakim, steeds sneller voort. Onstuitbaar raast ze in de
 richting van Openb.18, waar God haar tot stilstand zal brengen,
 wanneer op n dag het oordeel aan haar zal worden voltrokken. En
 evenals het lijk van Jojakim de Isralieten vervuld zal hebben
 met huiver en ontzetting, maar zijn vijanden vrolijk maakte,
 zullen op die dag de koningen van de aarde over het afvallige
 Babylon zich ontzetten en wenen en weeklagen, maar de hemel en de
 heiligen, de apostelen en de profeten zullen vrolijk over haar
 zijn omdat God hun rechtszaak berecht heeft.

 Waar blijven de wijzen

  Christelijke dwazen aanwijzen is n ding, maar christelijke
 wijzen aanwijzen is een ander ding. Het zou onjuist zijn te
 beweren dat tegenover de machten van de duisternis, die zich in
 snel tempo bewapenen, er geen verhoogde activiteit te constateren
 is bij hen die de wapenen van het licht hanteren. Het is niet
 moeilijk verschillende positieve christelijke activiteiten te
 noemen waarin christelijke 'wijzen' bezig zijn, 'nog meer
 gerechtigheid te doen en zich nog meer te heiligen'. Het is
 alleen maar de vraag of dat ook bij mij geconstateerd kan worden;
 of mijn lamp meer licht is gaan geven, of ik meer gerechtigheid
 doe, of ik mij meer geheiligd heb, of ik gegroeid ben in genade
 en in kennis van de Here Jezus Christus en of dat zichtbaar is
 geworden. Het is Gods wil dat er hier op aarde een getuigenis
 voor Hem is temidden van alle Godsverduistering, die voor zijn
 eer strijdt. Zij mogen daarbij uitzien naar zijn spoedige komst:
 'Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon is bij mij om ieder te
 vergelden zoals zijn werk is', roept hij zijn slaven toe
 (Openb.22:12). Deze belofte gold reeds voor de getrouwen van de
 oude bedeling (Jes.40:10;62:11).
  Hoeveel te meer moet dit woord ons, die al zo dicht zijn genaderd
 tot de dag van zijn komst, aanspreken en bemoedigen. En des te meer
 wanneer we zien dat alles om ons heen steeds meer wijst op de
 spoedige komst van onze Heiland.

                       Bode, februari - juni '91

Uit " Bode van het Heil in Christus"
Voor meer info medema@pi.net
Naar Overzicht van de familie van Safan
Make your own free website on Tripod.com