S. Streuper

De familie van Safan, stralende sterren in een duistere nacht (4)

 +-----------------------------------------------------------------------+
 ¶                                    ¶
 ¶  In een reeks van gebeurtenissen over een periode van pakweg 55   ¶
 ¶  jaar verschijnen ze op het podium van de heilshistorie en spelen  ¶
 ¶  hun rol: leden van de familie van Safan. Ze strijden, vallen,    ¶
 ¶  overwinnen, verliezen. Maar velen van hen betekenen een       ¶
 ¶  rechtstreekse uitdaging voor u en mij in onze tijd.         ¶
 ¶                                    ¶
 +-----------------------------------------------------------------------+

 Elasa

  Elasa, de zoon van Safan, verschijnt op het toneel van de
 heilshistorie na de tweede deportatie waarbij Jechonja (=Jojachin
 of -kin), de gebiedster (de koningin), de hovelingen, de vorsten
 van Juda en Jeruzalem, de handwerkslieden en de smeden Jeruzalem
 hadden verlaten richting Babel, overeenkomstig de woorden van
 Jeremia, de profeet, uitgesproken o.a. op de eerste en tweede
 grote protest-akties in de tempel. Elasa wordt samen met een
 zekere Gemarja, zoon van Hilkia (dus niet te verwarren met zijn
 broer!) als een soort ambassadeur naar Babel gezonden door koning
 Zedekia, de zoon van Josia (Jer.29:3). Van deze gelegenheid maakt
 Jeremia gebruik een brief mee te geven aan Elasa, geadresseerd aan
 het overblijfsel van de oudsten der ballingen, de priesters, de
 profeten en het ganse volk dat Nebukadnezar uit Jeruzalem naar
 Babel had gevoerd. In deze brief roept hij het volk op zich daar
 vaste voet te kiezen omdat de Here de eerste zeventig jaar niet
 naar hen zal omzien. 'Zoekt de vrede voor de stad, waarheen ik u
 in ballingschap heb doen wegvoeren en bidt voor haar tot de Here,
 want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn', zo roept Jeremia de
 ballingen de woorden Gods toe. Zo zien we in dit gedeelte opnieuw
 twee nazaten van twee getrouwe strijders uit de laatste
 hervormingsperiode. Zedekia, de zoon van de vrome Josia, en Elasa,
 de zoon van diens vertrouweling, Safan. Over de eerste vinden we
 in de Schrift niet ťťn goed woord. Van Elasa, de zoon van Safan
 blijkt dat Jeremia hem het woord van God kan toevertrouwen en dat
 hij bereid is dit te doen. Hierin betoont hij zich een waardige
 zoon van zijn vader.
  Dat het woord van God zeer hoog in het vaandel geschreven staat
 bij de familie van Safan blijkt ook ondubbelzinnig uit Gedalja's
 geschiedenis (Jer.40).

 Gedalja

  Hij is de zoon van Ahikam, die toen iedereen het af liet weten
 Jeremia in bescherming nam. Gedalja heeft getoond dat hij uit
 hetzelfde hout gesneden was. Toen Nebukadnezar Zedekia had
 vernederd en allen, op de armen na, naar Babel had gedeporteerd,
 stelde hij gedalja aan als 'stadhouder' over wat geen stad meer
 genoemd kon worden: de overgeblevenen van Juda. Gedalja vestigde
 zich in Mizpa en gebood, geheel en al in overeenstemming met de
 boodschap van Jeremia, de mensen die Nebukadnezar onder zijn hoede
 geplaatst had, dat ze in het land zouden blijven wonen en
 onderworpen zouden blijven aan de ChaldeeŽn. Van hen behoefden zij
 geen kwaad te vrezen. Omdat Gedalja deze houding aannam, die
 gefundeerd was op het Woord des Heren, werd hij door een zekere
 IsmaŽl gedood. Gedalja heeft zijn trouw aan Gods woord met de dood
 moeten bekopen. De betekenis van zijn naam is: Groot is de Here.
 En in zijn leven heeft hij getoond welke praktische consequenties
 hij aan de betekenis van zijn naam heeft verbonden. Tot in de
 marteldood heeft hij de Here groot gemaakt. Al wordt zijn naam
 niet genoemd in de lijst van de geloofshelden in Hebr.11, toch
 mogen wij hem rangschikken tussen al die martelaren die de
 schrijver van deze brief, samenvat in de woorden: 'ook deze allen,
 hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben
 het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons
 voorhad...' (Hebr.11:39).
  Wat zou het mooi zijn, wanneer we het konden laten bij deze trouwe
 nazaten van het gezin van Safan, die zo ontzettend rijk gezegend
 was in zijn zonen, die kostte wat kostte de voetsporen van hun
 vader drukten en in tijden dat het woord van God bekritiseerd en
 fel bestreden werd op de bres stonden voor de waarheid van God.
 Maar helaas komen we nog ťťn keer de toevoeging 'de zoon van
 Safan' achter een naam tegen. Het is Jašzanja; hij staat vermeld
 in het boek EzechiŽl (8:11). En zowel de plaats als de tijd waar
 we hem tegenkomen maken duidelijk dat er niet zoveel redenen zijn
 om te veronderstellen dat dat wel een andere 'Safan' geweest zal
 zijn.

 Jašzanja

  EzechiŽl, die als balling in Babel aan de oevers van de rivier
 Kebar woont, zit met de oudsten van Juda in zijn huis (Ezech.1:2;
 8:1). Het is het zesde jaar van Jojachins ballingschap, dat
 samenvalt met het zesde jaar van de regering van Zedekia. Dat is
 nog steeds de tijd waarin de zonen van Safan een rol spelen. Een
 gedaante als van vuur grijpt een haarlok van EzechiŽl, heft hem op
 tussen hemel en aarde en brengt hem in gezichten Gods naar
 Jeruzalem. Daar ontdekt de profeet alle afgodsbeelden die sinds
 Jojakims regering weer opnieuw ingevoerd werden. Komende bij de
 ingang van de voorhof, breekt hij door de muur heen en komt voor
 een deur te staan. De Geest geeft hem te verstaan, dat aan de
 andere kant van de deur boze gruwelen bedreven worden. De Schrift
 zegt: 'En ik (EzechiŽl) ging naar binnen en zag en zie, daar waren
 allerlei afbeeldingen van gruwelen - kruipend gedierte en beesten -
 en van al de afgoden van het huis van IsraŽl, als graveerwerk op
 de muur, overal in het rond; en zeventig mannen uit de oudsten van
 het huis van IsraŽl met J a š z a n j a, d e  z o o n  v a n
 S a f a n 'in hun midden', stonden daarvoor; ieder had zijn
 wierookvat in de hand, en de geurende wolk van het reukwerk steeg
 op. Hij zeide tot mij: Hebt gij gezien, mensenkind, wat de oudsten
 van het huis IsraŽls in het donker doen, ieder in zijn kamer met
 afbeeldingen? Want zij denken: de Here ziet ons niet; de Here heeft
 het land verlaten' (Ezech.8:10-12).
 Jammer dat we de geschiedenissen van de familie van Safan niet
 konden afsluiten met Gedalja, zijn kleinzoon! Het verhaal had dan
 kunnen eindigen als een succes-story van een respectabele
 gezaghebbende vader in IsraŽl voor wie iedereen beleefd 'zijn hoed
 moest afnemen'. Opvoeders en leraars zouden hun pupillen gewezen
 hebben op dit onkreukbare voorbeeld.
  Maar het zou niet het ware beeld geweest zijn van het 'normale
 christelijke gezin'. Daarom mag Jašzanja niet worden vergeten.
 Plotseling en heel onverwacht wordt ťťn van de zonen van Safan door
 Gods Geest op de voorgrond geschoven. We hadden er allerminst op
 gerekend deze Jašzanja in EzechiŽls visioen te ontmoeten. Maar het
 is onmogelijk hem hier over het hoofd te zien. En dan bevindt hij
 zich ook nog 'in het midden' d.w.z. als leider van de oudsten van
 IsraŽl, die in het donker hun gaven van wierook aan hun afgoden
 offeren. Wat moet dat elke dag opnieuw weer een donkere schaduw
 geworpen hebben op het pad van Safan. Wat een zorg voor deze vader.
 Wat een verdriet over zo'n zoon die zich radicaal en totaal
 afgekeerd heeft van de weg waarin hij hem is voorgegaan. In zijn
 dwaasheid dacht Jašzanja wiens naam betekent 'de Here verneemt het':
 'De Here ziet ons niet' (Ezech.8:12). MŪs Jašzanja, de Here verneemt
 het wel terdege!

 Zonen van Josia

  Het verdrief van Safan over deze zoon dringt zich aan ons op
 wanneer we over deze laatste nadenken. Maar wat dan te zeggen van
 het verdriet dat koning Josia gehad moet hebben, die Safan zovele
 jaren diende? Wij weten niets over het gedrag van zijn zonen
 gedurende zijn leven. Nog geen honderd jaar oud verloor Josia zijn
 leven op het slagveld in de vlakte van Megiddo toen hij tegen
 Farao Necho streed, zonder vooraf de Here geraadpleegd te hebben.
 Het volk stelde Josia's zoon Joahaz aan tot koning. Na drie
 maanden geregeerd te hebben werd deze door Farao Necho onttroond.
 In deze drie maanden zag hij toch nog kans om de geschiedenis in
 te gaan als een koning 'die kwaad deed in de ogen des Heren'
 (2Kon.23:31). En Jeremia profeteert in 22:10 over Sallum (=Joahaz):
 'Weent niet over de dode, klaagt niet over hem die is
 heengegaan, want hij zal niet terugkeren om zijn geboorteland te
 zien'. Veelzeggend duidt de profeet Joahaz aan met 'de dode', en
 dat terwijl hij nog leeft! In zijn plaats werd zijn broer Eljakim
 koning, die Farao Necho de naam Jojakim gaf. Maar ook van hem zegt
 het boek Koningen: 'hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren'
 (23:37) (we hebben zijn ware karakter al ontdekt bij het knappend
 haardvuur). Trouwens, wat Jeremia over hem gezegd en geprofeteerd
 heeft moet voor Josia hartverscheurend geweest zijn, wanneer hij
 daarvan op de hoogte is geweest. 'Daarom zegt de Here aldus van
 Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda: Men zal niet om
 hem klagen: ach mijn broeder, of ach zuster; men zal niet om hem
 klagen: ach heer, of: ach zijne majesteit! Met een ezelsbegrafenis
 zal hij begraven worden: wegslepen en nederwerpen buiten de
 poorten van Jeruzalem' (Jer.22:18). Nadat Jojakim het boek van
 Jeremia verbrand had, werd de profetie nog uitgebreid: 'Hij zal
 niemand hebben, die op de troon van David is gezeten en zijn lijk
 zal neergeworpen liggen in de hitte overdag en in de koude des
 nachts' (36:30). Jojakims zoon Jojachin werd koning in zijn
 plaats. En evenals zijn oom Joahaz zag hij kans om in honderd
 dagen hetzelfde predikaat te halen als zijn voorgangers: 'hij deed
 wat kwaad was in de ogen des Heren'. Dat was dan Josia's
 kleinzoon. Met hem hield het helaas nog niet op. Zedekia is ook
 een zoon van de vrome Josia en de laatste in de rij van de
 koningen van Juda. Hij regeerde elf jaar. Hij deed wat kwaad was
 in de ogen van de Here zijn God. Hij verootmoedigde zich niet voor
 de profeet Jeremia, die in opdracht van de Here sprak
 (2Kron.36:11).

 Ouders en kinderen

  Dit zijn drie zonen en ťťn kleinzoon van de hervormer-koning
 Josia. Hij had er vier. Zijn eerstgeborene heette Johanan. Van hem
 deelt de Bijbel ons niets mee. Mogelijk is hij reeds vroeg
 gestorven. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat de zonen van
 Josia eerst na het sterven van hun vader overstag zijn gegaan,
 maar het is evengoed aannemelijk te maken dat deze negatieve
 ontwikkelingen al veel eerder bij zijn zonen aan het licht traden.
 Daarom lijkt het mij niet gewaagd te beweren dat Josia in staat
 moet zijn geweest iets te begrijpen van het leed van zijn trouwe
 dienaar Safan over die ene weerbarstige zoon Jašzanja. Maar dit
 leed kon geen van beide verhinderen zelf trouw te zijn in hun
 roeping en het maakte hen niet minder geschikt voor de taak die
 zij van Godswege ontvangen hadden. Het moge ons leren begaan te
 zijn met het leed van hen wier kinderen een andere weg verkozen
 dan de weg van Christus. Maar ook is de les dat, wanneer kinderen
 hun ouders navolgen in de voetsporen van hun Heer, de reden
 daarvan nooit is dat zij bťtere voorbeelden geweest zijn voor hun
 kinderen dan andere ouders. De reden waarom kinderen de weg van
 het geloof bewandelen is heel eenvoudig deze: zij hebben zich door
 de werking van Gods Geest tot God bekeerd en dienen Hem in de
 kracht van diezelfde Geest. Dit neemt natuurlijk niet weg dat het
 voorbeeld van ouders daarbij een heel belangrijke rol speelt en
 soms ook een doorslaggevende rol, zowel in positieve als in
 negatieve zin. Maar het ongetwijfeld navolgenswaardige voorbeeld
 van Josia heeft er helaas niet toe geleid dat zijn zonen zich
 bekeerden en zijn voetsporen drukten, evenmin als het voorbeeld
 van Safan zijn zoon Jašzanja tot bekering leidde. Dat doet alleen
 de genade van God (Rom.2:4). Ouders met bekeerde en gelovige
 kinderen die samen met hen dezelfde weg van het geloof bewandelen,
 hebben dan ook alle reden om heel diep onder de indruk te zijn van
 Gods barmhartigheid en genade die al hun kinderen mogen kennen.
 Laten ze klein en stil worden bij zo'n grote zegen. Toch wil
 diezelfde genade de ouders bij wie het anders is gelopen evengoed
 in staat stellen stil en vertrouwend hun weg te gaan met God. De
 geschiedenis van Josia en Safan bevatten voldoende elementen om
 dit aan te tonen. God leidt alle dingen naar de raad van zijn wil.
 Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten en zijn wegen hoger
 dan onze wegen. En voor ons allen geldt dagelijks, dat wij onze
 wegen hebben te onderzoeken of het wel de wegen van de Heer zijn.
 Zijn genade wil ieder van ons in staat stellen om die te leren
 kennen en te leren lopen.

Uit " Bode van het Heil in Christus"
Voor meer info medema@pi.net
Naar De familie van Safan (5)
Make your own free website on Tripod.com