S. Streuper

De familie van Safan, stralende sterren in een duistere nacht (3)

 +-----------------------------------------------------------------------+
 ¦                                    ¦
 ¦  In een reeks van gebeurtenissen over een periode van pakweg 55   ¦
 ¦  jaar verschijnen ze op het podium van de heilshistorie en spelen  ¦
 ¦  hun rol: leden van de familie van Safan. Ze strijden, vallen,    ¦
 ¦  overwinnen, verliezen. Maar velen van hen betekenen een       ¦
 ¦  rechtstreekse uitdaging voor u en mij in onze tijd.         ¦
 ¦                                    ¦
 +-----------------------------------------------------------------------+

 Zo vader zo zoon?

  Laten we eens nader kennis maken met deze twee, Elnathan en
 Ahikam. Beide komen ze uit de kring der vorsten die koning Jojakim
 om zich heen had verzameld. We beginnen met Elnathan, de zoon van
 Achbor. Hem gaf Jojakim opdracht met enige mannen naar Egypte te
 vertrekken om Uria gevangen te nemen. Zij haalden hem daar vandaan
 en brachten hem tot koning Jojakim, die hem met het zwaard liet
 ombrengen en zijn lijk op de begraafplaats van het gewone volk
 wierp (een ezelsbegrafenis, die volgens Jeremia's profetie Jojakim
 ook zelf zou krijgen (Jer.22:19; 36:30)). De plaats waar Jojakim
 het lijk van Uria neerwerpt is dezelfde plaats waar zijn vader
 Josia het stof van de verpulverde gewijde paal wegwierp, die hij
 uit het huis des Heren had verwijderd (2Kon.23:6).
  Ongetwijfeld was het hun bedoeling, bij Josia zowel als bij
 Jojakim, hierdoor hun minachting voor het voorwerp dat ze
 wegwierpen tot uiting te brengen. Maar wat een verschil in
 beweegredenen tussen vader en zoon. De vader werd gedreven door
 liefde tot het huis van God en zijn woord, de zoon door haat
 jegens Gods woord dat door de dienst van Jeremia tot hem kwam.
 Hier is het allesbehalve 'zo vader zo zoon'!
  Een soortgelijk contrast is ook aanwijsbaar tussen Elnathan en
 diens vader Achbor. Achbor was geen onbekende aan het hof van
 koning Josia. Samen met Ahikam, die zich hier op het tempelplein
 als een held ontpopte, en diens vader Safan,maakte ook Achbor deel
 uit van het gezelschap dat er onder leiding van Hilkia de
 hogepriester, door Josia op uit gestuurd werd om 'de Here te
 raadplegen' (2Kon.22:13). Alle hier in het boek Koningen genoemde
 mannen vervulden belangrijke posten bij de opwekking onder Josia.
 Hun leven stond in dienst van de koning en de God van Israël, en
 daarin stonden zij pal. Nu, achttien jaar later duikt de zoon van
 Achbor, Elnathan, op in het boek van de profeet Jeremia. Je zou
 mogen verwachten dat hij in het spoor van zijn vader zou wandelen
 en het op zou nemen voor waarheid en gerechtigheid. Helaas is hij
 hier niet bestand tegen de morele druk. Hij kiest de weg van de
 minste weerstand en wordt evenals Jojakim een schande voor zijn
 vader. Maar we zien Elnathan straks nóg een keer terug.

 Nog een vader en een zoon

  We richten nu de zoeker op Ahikam, de zoon van Safan, die we al
 kennen uit het tweede boek Koningen. De zoon die samen met zijn
 vader deel uitmaakte van het gezelschap dat Josia uitzond om de
 Here te raadplegen. Dat is een nooit genoeg te waarderen zegen,
 wanneer vaders met hun zonen mogen optrekken in een gezelschap dat
 er op uit is Gods gedachten te leren kennen - en niets anders dan
 dat. Dat was nu achttien jaren geleden gebeurd. En hier in
 Jeremia's profetie stapt Ahikam plotseling het strijdperk binnen.
 Jojakim heeft de oorlog verklaard aan het woord Gods en niets of
 niemand zal hij ontzien om het woord van de profeet en de profeet
 zelf te vernietigen.
  Maar dwars tegen de geweldige stroom van afval in, die is
 belichaamd in zijn koning, heeft Ahikam stand kunnen houden. Gods
 Woord, dat hij gewend was te raadplegen en waarin zijn vader hem
 vroeger was voorgegaan, had een vaste plaats in zijn hart gekregen.
 En hier op het tempelplein komt dat heerlijk aan het licht. Jammer
 dat zijn vader Safan dat niet heeft gezien! Maar wat zou het diep en
 diep pijnlijk en tragisch zijn geweest voor de vrome Josia en
 Achbor, hier getuige te zijn geweest van het gedrag van hun zonen.
 Hoe waar is het dat genade geen erfgoed is, maar dat ieder
 persoonlijk verantwoordelijk is om met God zijn weg te gaan.

 De vastendag

  Dit alles ging vooraf aan de dag waarop het volk van Juda op een
 speciaal belegde vastendag als godsdienstige natie in grote getale
 naar de tempel in Jeruzalem zou komen, en wel in het vijfde jaar
 van de regering van koning Jojakim, de koning van Juda en in de
 negende maand. Daar waren ze getuige geweest van het optreden van
 Baruch, de vriend en secretaris van Jeremia, die de woorden had
 opgeschreven uit de mond van de profeet en deze nu had
 voorgelezen staande in het vertrek van een priester, van waaruit
 hij de samengestroomde massa's op het tempelplein onder oorbereik
 had. Het was dus min of meer een herhaling van wat zich enige tijd
 geleden had afgespeeld, met dit verschil dat niet Jeremia zoals
 toen, maar Baruch de menigte toesprak. Het was de tweede keer dat
 er een fel protest op het tempelplein klonk om het volk en de
 koning op te roepen tot berouw en bekering. Duidelijk is dat de
 kans groot was dat er nu nog meer incidenten zouden ontstaan
 wanneer het volk zich niet bekeerde. Tóen hadden ze al geroepen
 tegen Jeremia: 'Sterven moet gij, waarom hebt gij geprofeteerd in
 de naam des Heren?' en ze waren allemaal te hoop gelopen tegen
 hem. Maar nu is hijzelf afwezig. Hij was verhinderd. Dit wijst
 erop dat Jojakim kennelijk uit voorzorg Jeremia een verbod had
 opgelegd om op deze dag het tempelplein te betreden zodat zijn
 onheilsprofetieën de feestvreugde niet zouden verstoren. Overigens
 zonder succes dus, want het rumoer was al tot in het aangenaam
 verwarmde vertrek van de koning doorgedrongen, waar deze in het
 gezelschap van de vorsten met zijn mes niets heel laat van de
 woorden des Heren en ze prijs geeft aan het vuur. De vorsten staan
 als aan de grond genageld. Ze zwijgen. Maar dan opeens wordt deze
 sinistere ceremonie verstoord. Drie mannen, Elnathan en Delaja en
 Gemarja komen naar voren en hebben de moed er bij de koning op aan
 te dringen de rol niet te verbranden (Jer.36:25). Wat voor
 risico's zij nemen laat zich nu gemakkelijk raden. Maar misschien
 hebben zij ook geredeneerd: Wanneer God Jeremia heeft verzekerd
 dat Hij hem stelt tot een versterkte stad, een ijzeren zuil en een
 koperen muur tegen het gehele land, tegen de koningen van Juda,
 zijn vorsten, zijn priesters en het volk des lands, en dat wanneer
 deze tegen hem gaan strijden zij hem niet zullen overmogen omdat
 de Here met hem is om hem te bevrijden (Jer.1:18) _ dan hebben wij
 ook alle reden ons volledig aan diezelfde God toe te vertrouwen.
 Laten we eens proberen van één voor één een close up te nemen.

 Delaja

  Zijn naam heeft de prachtige betekenis: De Here is Verlosser.
 Mooier kan het al haast niet. Van hem weten we niet meer dan wat
 we hier lezen. In vs.12 zit hij in het paleis in het vertrek van
 de schrijver van de koning, Elisama. Hij is de zoon van een zekere
 Semaja (niet de vader van de profeet Uria, want die woonde in
 Kirjath Jearim). Maar Gods Geest kon hem hier niet ongenoemd
 laten. Misschien alleen al niet omdat hij iemand is die helemaal
 in overeenstemming met de betekenis van zijn naam een heel
 praktisch getuigenis aflegt waaruit zonneklaar blijkt dat zijn
 belijdenis 'de Heer is Verlosser' niet maar een loze kreet is. Hij
 toont het geloof dat niet wankelt, ook al dreigt de prijs die
 betaald moet worden hoog te zijn voor het opkomen voor Gods zaak.
 Hij geloofde dat God Degene zou zijn die Hij beloofd had te zullen
 zijn.

 Elnathan

  Inderdaad, u kende hem al. Hij is de zoon van Achbor, een voorname
 dienaar van koning Josia. De zoon die zijn vader tijdens de vorige
 demonstratie van Jeremia op het tempelplein te schande had
 gemaakt. Die toen zonder enige ruggegraat Gods dienstknecht Uria
 uit Egypte voerde om hem naar de slachtbank van Jojakim te leiden.
 Maar hier neemt hij revanche op zijn verpletterende nederlaag van
 toen. Toen had hij als een dwaas gehandeld. Hij had niet alleen de
 gedachtenis aan zijn vader besmeurd, die zich ingezet had voor
 Gods zaak, maar nog erger: hij had de zaak van God daardoor veel
 schade berokkend en geheuld met de vijanden van Gods woord. Dan
 Ahikam! Die had zijn leven in de waagschaal gesteld voor Gods
 zaak. Die was niet gezwicht voor dreigende invloed van de komst
 van de koning op het tempelplein, maar had Jeremia in bescherming
 genomen. Die had helemaal gehandeld in de lijn van zijn vader
 Safan, vriend en medestrijder van Achbor voor de zaak van de Here
 tijdens Josia's regering. Dit is misschien wel één van de mooiste
 ontdekkingen in dit Bijbelgedeelte, dat het mogelijk is voor
 iemand die zich hopeloos gecompromitteerd heeft met een
 uitgesproken vijand van God, zich zo krachtig te herstellen. Dat
 kan alleen na bekering en berouw. Alleen na schuldbelijdenis en
 boete. Alleen wanneer iemand Gods Woord gelegenheid geeft zijn
 krachtige werking uit te oefenen in hart en geweten. Wat een 'come
 back' van deze Elnathan! Hij die toen zwichtte, trotseert hier de
 grimmigheid van de koning, in het bijzijn van alle zwijgende
 vorsten, die wanneer het er werkelijk om ging best sympathie voor
 Jeremia hadden, want anders hadden zij Baruch niet geadviseerd dat
 hij en Jeremia zich beter konden gaan verbergen (Jer.36:20). En
 zou het feit dat zijn naam hier het eerst genoemd wordt niet
 kunnen betekenen dat hij als eerste naar voren kwam? Betere
 gelegenheid om zich duidelijk te profileren en te rehabiliteren
 kon hij zich onmogelijk wensen. Wanneer hij deze unieke situatie
 onbenut had gelaten, zou hij de geschiedenis ingegaan zijn als een
 bondgenoot van de goddeloze Jojakim.
  Overigens heeft Elnathan dat enkel en alleen aan Gods genade te
 danken. God gaf hem nog een herkansing nadat hij het totaal
 verprutst had. Zijn naam betekent: 'God heeft gegeven'; 'God is de
 Gever'; 'Gave van God'. Welnu, wat God aan Elnathan gaf, wil hij aan
 elk van ons geven: gelegenheden in de omstandigheden van ons leven,
 en de kracht om, ten overstaan van hen die zich vijanden van God
 betonen, op te komen voor de eer van God.

 Gemarja

  Gemarja is een broeder van Ahikam die Jeremia in bescherming nam
 en dus een zoon van de al eerder genoemde Safan, de dienaar van
 Josia. Deze Gemarja bewoonde een vertrek in de tempel. Ze hadden
 hem niet ergens in een achterverblijf verstopt. Zijn kamer bevond
 zich op de bovenverdieping: in de bovenste voorhof, bij de ingang
 van de nieuwe poort. Dat was wel een bijzondere plaats. Het was
 een vertrek van waaruit men een goed overzicht had op wat er zich
 op het tempelplein afspeelde. Het gaf uitzicht op de nieuwe poort.
 Dat was uitgerekend de plaats waar tijdens Jeremia's eerste
 demonstratie op het tempelplein de mensen samengestroomd waren die
 Jeremia wilden doden. De vorsten waren toen uit het paleis naar de
 tempel gekomen en hadden zich neergezet aan de ingang van de
 nieuwe poort bij het huis des Heren (Jer.26:10; 26:10). Gemaja's
 kamer bevond zich dus op een zeer strategisch punt. Vanuit dit
 vertrek werd de tweede demonstratie ingezet door Baruch, die de
 woorden van de profeet hier voorlas. We kunnen dat natuurlijk niet
 met zekerheid zeggen omdat de Schrift er verder het zwijgen
 toedoet, maar het is toch niet onwaarschijnlijk, dat er contacten
 zijn tussen Jeremia en Baruch enerzijds en Gemarja anderzijds. Op
 het ogenblik dat Baruch Gods oordelen aankondigde zat Gemarja
 immers bij de schrijver Elimasa in dienst vertrek in het
 koninklijk paleis (Jer.36:12). Dat werpt de vraag op hoe Baruch in
 Gemarja's vertrek kon komen. Het antwoord op deze vraag is
 misschien te vinden in vs.11, waar we lezen dat Michaja, de zoon
 van Gemarja, de zoon van Safan al de woorden des Heren uit het
 boek hoorde, toen die voorgelezen werden door Baruch.
 Het is interessant hier weer een nazaat van Safan te ontdekken:
 Michaja, Safans kleinzoon. Nog mooier is te zien, dat deze Michaja
 thuis is in de dingen van zijn vader Gemarja en wat dat betreft,
 ook in het spoor loopt van zijn grootvader. Maar het allermooiste
 is toch wel dat de woorden die hij verneemt uit Baruchs mond, voor
 hem 'de woorden des Heren' zijn en dat zodra hij ze gehoord heeft,
 hij ernaar verlangt het Woord van God door te geven aan anderen.
 Hij daalt terstond af naar het paleis van de koning, naar het
 vertrek van de schrijver om aan de aanwezigen, onder wie zijn
 vader, verslag uit te brengen van de gebeurtenissen bij de tempel.
 En dit gezelschap nu, dat Michaja aantreft in het vertrek van de
 schrijver Elisama, t.w. Elisama, Delaja, Elnathan, Gemarja (zijn
 vader), Zedekia, de zoon van Hananja (dus niet de latere koning)
 en de overige vorsten, zendt Jehudi uit om Baruch te halen, opdat
 ook zij de boodschap die Jeremia van Godswege moest doorgeven, van
 begin tot eind zouden horen.
 Nu we hebben gesproken over 'de zonen van Safan', willen we ook
 zijn overige zonen nog even noemen. We hebben al kennis gemaakt
 met Ahikam en Gemarja, maar nog niet met Elasa en Jaäzanja. En er
 is nog een kleinzoon die hier niet onvermeld mag blijven: Gedalja
 de zoon van Ahikam.

Uit " Bode van het Heil in Christus"
Voor meer info medema@pi.net
Naar De familie van Safan (4)
Make your own free website on Tripod.com