S. Streuper

De familie van Safan, stralende sterren in een duistere nacht (1)

 +-----------------------------------------------------------------------+
 ¶                                    ¶
 ¶  In een reeks van gebeurtenissen over een periode van pakweg 55   ¶
 ¶  jaar verschijnen ze op het podium van de heilshistorie en spelen  ¶
 ¶  hun rol: leden van de familie van Safan. Ze strijden, vallen,    ¶
 ¶  overwinnen, verliezen. Maar velen van hen betekenen een       ¶
 ¶  rechtstreekse uitdaging voor u en mij in onze tijd.         ¶
 ¶                                    ¶
 +-----------------------------------------------------------------------+

 In het winterpaleis

  We schrijven: Kislev, 604 v.Chr. Het is de negende maand van het
 IsraŽlitische jaar. De vroege milde regens gaan langzamerhand over
 in plensregens. De kilte die was binnengedrongen in het nog niet
 geheel gerestaureerde paleis van de koningen van Juda, waaraan
 koning Jojakim, de tweede zoon van de vrome koning Josia, kosten
 nog moeite spaarde, wordt verdreven door een gezellig knetterend
 haardvuur waarin de vuurtongen onverzadigbaar lekken naar nog meer
 voedsel. 'Het vuur zegt nooit: het is genoeg', had ooit ťťn van
 Jojakims meest illustere voorgangers, Salomo, geschreven. Maar de
 veelbetekenende waarheid hiervan dringt in het geheel niet door
 tot Jojakim die op het punt staat totaal verteerd te worden door
 het onheilige vuur dat in zijn eigen dwaze hart brandt en dat
 onophoudelijk aangewakkerd wordt door een onverzadigbare begeerte
 naar onrechtmatige winst, om daarmee zijn ambitieuze bouwplannen
 te kunnen realiseren. In zijn zucht om dat doel te bereiken doet
 hij in ijver niets onder voor zijn vrome vader Josia. Met dit
 verschil, dat diens ijver niet zijn eigen huis, maar dat van de
 Heer betrof...
 Voor het vuurbekken zittend en niet vermoedend dat de meest
 cruciale en beslissende momenten van zijn leven vlak voor de deur
 staan, koestert Jojakim zich in de warmte van de haard ťn in die
 van zijn zelfzuchtige verlangens. Maar deze verlangens worden
 regelmatig gedwarsboomd door de profeet Jeremia.
 Op deze ene na heeft hij een goede band met de profeten. Zij
 voelen zijn verlangens en ambities goed aan. Maar Jeremia? Die
 man, politieke dwaas die hij is, houdt alle positieve
 ontwikkelingen tegen met zijn onheilspellende profetieŽn waarin
 hij een weg aanwijst die onherroepelijk zal leiden tot Jeruzalems
 ťn Jojakims ondergang. Van zijn fantastische plannen zou geen
 splinter heel blijven! Hij heeft er goed aan gedaan, vindt hij
 zelf, dat hij kort geleden de profeet Uria met het zwaard heeft
 laten ter dood brengen (Jer.26:23), toen die het voor Jeremia
 opnam in de voorhof van het huis des Heren, waar hij tegen hem en
 het volk geprofeteerd had. Jeremia zal met de nog vers in het
 geheugen liggen executie van Uria weinig behoefte hebben om zich
 tussen de feestgangers te begeven die vandaag naar de tempel
 zullen komen. Voor vandaag was immers een speciale vasten
 afgekondigd voor Jahweh.

 De boekrol verbrand

  Maar Jojakim kan rekenen wat hij wil; rekenen buiten Jahweh om
 geeft altijd onverwachte en ongedachte uitkomsten!
 Opeens is daar het geluid van naderende voetstappen. Alle vorsten
 komen het vertrek binnen. Zij verhalen hem, dat Baruch, de vriend
 en secretaris van Jeremia, al de woorden die God tot Jeremia
 gesproken had, in een boek heeft opgeschreven en die voorgelezen
 heeft in het huis des Heren, in het vertrek van Gemarja, zoon van
 de schrijver Safan (die koning Josia, de vader van Jojakim, had
 gediend), in de bovenste voorhof bij de ingang van de nieuwe poort
 van het huis des Heren (Jer.36:10). Jojakim beveelt zijn dienaar
 Jehudi de boekrol te halen en voor te lezen. Daar staan ze, de
 vorsten van Juda, rondom de zich aan het vuurbekken warmende
 koning.
 Woord voor woord, regel voor regel, kolom na kolom, leest Jehudi
 dezelfde woorden, die Baruch eerst aan het volk en daarna aan de
 vorsten had voorgelezen. Niet zo maar 'woorden', maar woorden,
 zoals Jeremia tegen Baruch zei: '... die gij uit mijn mond hebt
 opgetekend, d e  w o o r d e n  d e s  H e r e n.'
 Wanneer Jehudi drie of vier kolommen voorgelezen heeft neemt
 Jojakim een schrijversmes, snijdt ze van de rol af en werpt ze in
 het vuur voor zich. Onbewogen en onverschrokken, met de grootste
 minachting, verbrandt hij kolom na kolom, regel na regel en woord
 voor woord; de woorden des Heren. Woorden waarvoor zijn vader
 Josia gesidderd zou hebben omdat het des Heren woorden zijn.
 Woorden die zijn vader Josia ertoe gebracht zouden hebben zijn
 klederen opnieuw te scheuren, zoals hij het deed toen Safan, nu
 achttien jaar geleden, koning Josia voorlas uit het wetboek dat
 Hizkia teruggevonden had in de tempel (2Kon.22:10; Deut.31:26).
 Toen Jojakims vader Josia de woorden van God had gehoord, wilde
 hij raad van de Here ontvangen omdat hij niet wenste af te wijken
 van de woorden des Heren, noch ter rechter, noch ter linkerzijde
 (2Kon.22:2). Maar nu diezelfde God zijn woorden tot Josia's zoon
 Jojakim richt, worden die woorden achteloos in het vuur geworpen
 om zo de Here te krenken. Daar staan ze, de leidslieden, de
 edelen, de raadgevers, rond hun koning in zijn luxueus ingericht
 winterpaleis. Hun koning die zegt: 'Ik zal mij een huis bouwen,
 ruime opperzalen'; 'die daarin zijn vensters aanbrengt en het dekt
 met cederhout, het bestrijkt met menie!' Ironisch heeft Jeremia
 toen gesmaald: 'Zijt gij een koning, als gij wedijvert in
 cederhout?' (Jer.22:14,15)

 Laffe leiders

  Hoe zullen de vorsten nu reageren? Toen zij de woorden Gods voor
 de eerste keer hoorden uit de mond van Baruch, leek het erop dat
 ze in hun geweten waren getroffen. Zij waren er bevreesd door
 geworden en hadden tot elkaar gezegd dat de koning deze woorden
 stellig zou moeten horen (Jer.36:16). Maar in tegenwoordigheid van
 de koning lossen al hun edele gevoelens zich op als nevels voor de
 zon. Zo koning, zo knecht. 'Zij verschrokken niet en scheurden hun
 klederen niet, de koning, noch ťťn van zijn dienaren, die al deze
 woorden hoorden' (36:24).
 Is het niet dieptreurig dat allen verstek laten gaan? Dat er
 niemand is met een verbroken hart en een verslagen geest?
 Aanvankelijk mogen ze even geraakt zijn geworden door de ernst van
 het aangekondigde oordeel en de oproep zich tot de Here te
 bekeren, maar toen het er op aan kwam lieten ze allen verstek
 gaan.
 Toch_ toen de haat tegen Gods woord zo brutaal door de koning werd
 gedemonstreerd, waren er gelukkig nog drie mannen die het hebben
 aangedurfd recht tegen de stroom in te zwemmen. Drie mannen, die
 het evenmin als David in het terebintendal konden verdragen dat de
 God van IsraŽl op zodanige wijze werd getart. En ze deden dat op
 een ogenblik dat er wel bijzonder veel moed voor nodig was. Maar
 voordat we kennis gaan maken met deze geloofshelden moeten we
 eerst zien wat hieraan vooraf ging.

 De zonden van het volk

  Een jaar geleden had Jeremia de JudeeŽrs verweten, dat zij vanaf
 het dertiende jaar van de regering van koning Josia (Jojakims
 vader) geen gehoor gegeven hadden aan het woord van de Heer dat
 hij sindsdien had verkondigd. En hij niet alleen! Integendeel,
 ondanks de geweldige inzet van de hervormer Josia, die in het
 twaalfde jaar van zijn regering was begonnen Juda en Jeruzalem te
 reinigen van de hoogten, de gewijde palen, de gesneden en gegoten
 beelden (2Kron.34:4-7), waren zij gewoon doorgegaan met hun
 handelwijze. Josia had al het gerei dat voor de Bašl, de Asjera en
 het hele heir des hemels gemaakt was, uit de tempel des Heren naar
 buiten laten brengen en op de velden van de Kidron laten
 verbranden en de as ervan naar Bethel gebracht, de plaats waar
 Jerobeam bij de scheuring van het rijk zijn gouden kalveren had
 opgericht. De gewijde paal haalde hij uit het huis des Heren weg
 en verbrandde die eveneens in het Kidrondal en verpulverde hem tot
 stof, het stof op de begraafplaats van het gewone volk werpend om
 de doden posthuum kennis te laten met hun eigen gruwelen,
 zoals Mozes eertijds het gouden kalf vermaalde, in het water
 verstrooide en het volk dat water liet drinken. Het is
 afschuwelijk om te zien welke gruwelen in de loop der jaren door
 de poort van het huis des Heren naar binnen waren gebracht. In
 2Kon.23 lezen we hoe Josia in het Huis des Heren de verblijven van
 de aan ontucht gewijde mannen sloopte, waar de vrouwen hoezen voor
 de Asjera weefden. Hij verontreinigde Tofeth in het dal Hinnom,
 opdat niemand meer zijn zoon of dochter voor de Molech door het
 vuur zou doen gaan. Er is maar weinig fantasie voor nodig om te
 'zien' wat zich daar allemaal afspeelde in de tempel des Heren en
 in het dal Hinnom. God klaagt: 'Ik had u geplant als een edele
 druif, een volkomen zuiver zaad, doch hoe zijt gij mij veranderd
 in wilde ranken van een vreemde wingerd! Ja al zoudt gij u wassen
 met loog en veel zeep gebruiken, dan blijft toch uw
 ongerechtigheid als een onuitwisbare vlek voor mijn oog!'
 Als antwoord op deze aanklacht heeft Juda durven
 beweren: 'Ik heb mij niet verontreinigd, ik ben de Bašls niet
 achterna gelopen'. Maar daarop is Jeremia's antwoord:
 'Zie uw weg in het dal' (Jer.21:15). Dat dal waarin al de afgoden
 en de gruwelen verzameld en tot as en stof verpulverd waren, was
 ťťn huiveringwekkend getuigenis van de losbandigheid waarmee Juda
 en Jeruzalem onder aanvoering van hun koningen en priesters God
 hadden verlaten en andere goden hadden gediend en aangebeden,
 goden die dienden tot bevrediging van eigen vleselijke begeerten.
 Alles wat daar in het dal was samengebracht getuigde onverbloemd
 van hun ontucht. Jeremia zegt dat Juda leek op 'een snel heen en
 weer lopende kemelin, die in haar felle lust de wind opsnuift;
 haar bronst, wie zal die keren? Niemand die haar zoekt, hoeft zich
 te vermoeien [opdringerig als ze is], in haar maand zal hij haar
 wel vinden...'. 'Maar', zo gaat de profeet even later verder, 'ten
 tijde van hun rampspoed roepen zij tot de Heer: verlos ons!'
 Jeremia's antwoord hierop is: 'Waar zijn dan uw goden die gij u
 gemaakt hebt? Laten die opstaan, of zij u kunnen verlossen ten
 tijden van uw rampspoed; want even talrijk als uw steden zijn uw
 goden geworden, o Juda!'

Uit " Bode van het Heil in Christus"
Voor meer info medema@pi.net
Naar De familie van Safan (2)
Make your own free website on Tripod.com