Namen van God
            in het Oude Testament

8) Jahweh Zebaoth (HERE der heirscharen)

 In het vorige artikel hebben we gezien dat de namen Adoon, Adoniem
 en Adonaj (Here) de nadruk leggen op de rechten die God op deze
 aarde heeft. In dit artikel willen we nadenken over da naam Jahweh
 Zebaoth, waarin ons in het bijzonder de macht en majesteit van God
 worden getoond, vooral verbonden met zijn regering op aarde.

 De naam Jahweh Zebaoth wordt in het Nederlands weergegeven door de
 vertaling 'Here der heirscharen'. De naam Jahweh hebben we in het
 derde artikel al overdacht en we hebben daar gezien dat dit de naam
 is van de God van het volk IsraŽl. Het is niet geheel duidelijk of
 het woord Zebaoth nu ook een eigennaam is of dat het woord al
 vertaald moet worden. In de oude Griekse vertaling van het Oude
 Testament, de Septuaginta, is de Godsnaam Jahweh Zebaoth soms
 vertaald door pantokratoor, de 'Almachtige' (voornamelijk in
 Jeremia en de kleine profeten), en af en toe door kurios toon
 dunameoon, 'Heer van de krachten', maar in de boeken 1 SamuŽl en
 Jesaja is het veelal onvertaald gelaten (vgl. ook Rom. 9:29 [=Jes.
 1:9] en Jak. 5:4). Maar gezien het feit dat het Hebreeuwse woord
 zebaoth in het Oude Testament ook als gewoon zelfstandig naamwoord
 wordt gebruikt met als betekenis 'heirscharen', ligt o.i. de
 vertaling 'Here der heirscharen' toch het meest voor de hand.

 Het Hebreeuwse woord zaba (meervoud: zebaoth) komt oorspronkelijk
 uit het Assyrisch (zabu) en heeft als basisbetekenis 'een groep
 mensen', en dan nader: 'een ploeg arbeiders', 'een troep soldaten'.
 Op veel plaatsen in het Oude Testament heeft dit woord dan ook een
 militaire betekenis (het bijbehorende werkwoord wordt soms zelfs
 door 'ten strijde trekken' vertaald; zie bijv. Num.31:7), maar niet
 overal. Zo is het bijvoorbeeld in Job 7:1 en 14:14 gewoon door
 'dienst' vertaald, en ook de dienst van de Levieten in de tent der
 samenkomst en die van de vrouwen bij de ingang van de tabernakel
 wordt ermee aangeduid (Ex. 38:8, Num. 4:23;8:24; 1Sam. 2:22).
 Maar op de meeste plaatsen worden met het woord zaba of met het
 meervoud zebaoth 'legerscharen' of 'legers' bedoeld en is het
 derhalve ook zo vertaald (zie bijv. 2Sam. 8:16;10:7). Deze dubbele
 betekenis treffen we ook aan in de naam Jahweh Zebaoth. Jahweh
 Zebaoth is soms de God die 'een krijgsheer (zaba milchamah)
 monstert' (Jes. 13:4), maar op andere plaatsen ligt er geen mili-
 taire ondertoon in de naam (bijv. Jes. 47:7; Hos. 12:5-6).

 Als God Zichzelf Jahweh Zebaoth, 'Here der heirscharen' noemt, dan
 is het vanzelfsprekend nuttig in de Schrift te onderzoeken wat dan
 wel onder die 'legerscharen' wordt verstaan. In de Bijbel worden
 hier drie groepen mee aangeduid. Ten eerste lezen we in Ex. 12:41
 dat het volk IsraŽl de 'legerscharen (zebaoth) van Jahweh' wordt
 genoemd (vgl. ook 6:25; 7:4; 12:17,51). In het boek Numeri lezen we
 dat de IsraŽlieten naar hun stammen ingedeeld waren in legerscharen
 (zebaoth) 1:3,52; vgl. vs.20,22,24,26,28,30,32,35,36,38,40,42,45:
 'allen die in het leger (zaba) uitrukken.

 Jahweh Zebaoth, de Here der heirscharen, is de 'God van de slag-
 orden van IsraŽl' (2sam. 7:26; vgl. Ps. 46:8;48:9). Vandaar dat de
 naam Zebaoth ook meestal met de naam Jahweh wordt verbonden, de
 naam van de Verbondsgod van IsraŽl. Wij treffen deze naam daarom op
 sommige plaatsen aan in verbinding met de ark. In 1Sam. 4:4 wordt
 bijvoorbeeld gesproken over de 'ark van het verbond des Heren der
 heirscharen (Jahweh Zebaoth), die op de cherubs troont'. De ware
 Aanvoerder van de IsraŽlieten in de strijd tegen hun vijanden is
 Jahweh Zebaoth, de Here der Heirscharen (vgl. 2Sam. 6:2).
 Het is echt opmerkelijk dat God Zich in de bijbelboeken Exodus en
 Numeri nooit Jahweh Zebaoth noemt, hoewel er in die boeken wel over
 IsraŽl als de 'heirscharen van Jahweh' wordt gesproken en hoewel de
 strijd tegen allerlei vijanden in die boeken toch een grote rol
 speelt.
 Als tweede vinden wij dan dat met het woord zaba ('heir'; let op:
 dit wordt alleen in het enkelvoud in deze betekenis gebruikt) soms
 ook de geschapen hemellichamen, de zon, de maan en de sterren
 worden bedoeld. De eerste keer vinden wij al in Gen. 2:1: 'Alzo
 werden voltooid de hemel, de aarde en al hun heir' (zaba). In dit
 vers is ook sprake van het 'heir der aarde' ('hun [heir]' slaat
 zowel terug op 'hemel' als op 'aarde'), waarmee de geschapen wezens
 op de aarde, de planten, de dieren, enz. worden aangeduid (vgl.
 Gen. 1:9-13,20-31), maar deze benaming komt verder nergens in de
 Schrift voor. Wel die van het 'heir des hemels' (vgl. Gen. 1:14-19).
 Jahweh Zebaoth is de God die al de sterren van de hemel heeft
 gemaakt. 'Zijn handen hebben de hemel uitgespannen en aan al hun
 heir (zaba) heeft Hij zijn bevelen gegeven' (Jes. 45:12). 'Gij hebt
 de hemel, de hemel der hemelen en al zijn heir (zaba) gemaakt, de
 aarde en al wat daarop is, de zeeŽn en al wat daarin is; ja, Gij
 geeft hun allen het leven, en het heir (zaba) des hemels buigt zich
 voor U neer' (Neh. 9:6; vgl. Ps. 33:6; 147:4; Jer. 10:12-16).
 Jahweh Zebaoth, de Here der heirscharen is de Schepper en de
 Gebieder van alle sterren en hemellichamen (vgl. Jes. 40:26).
 En op een woord van zijn mond worden de hemelen straks weer
 samengerold en vergaat al het heir des hemels (Jes. 34:4; vgl.
 Openb. 6:14;20:11). God had het de IsraŽlieten verboden om zich
 voor deze hemellichamen neer te buigen. Immers, Jahweh Zebaoth is
 de God die ook de sterren gemaakt heeft, en niet het schepsel maar
 de Schepper moet hiervoor de eer krijgen (Deut. 4:19, 17:3; vgl.
 29:26; 2Kon. 17:16; 21:3;23:5,11; Jer. 7:18;8:219:13;44:17,19,25;
 Ezech. 8:16; Amos 5:25-26; Zef. 1:5 en hand. 7:42,43).

 Wanneer wij nu deze aanbidding van het heir des hemels in verband
 brengen met Paulus' uitspraak dat 'dat wat de volken offeren, zij
 dat aan de demonen offeren' (1Kor. 10:20), dan komen we uit bij de
 derde betekenis van het woord zaba/zebaoth, namelijk de machten van
 de engelenwereld. Met de uitdrukking 'het ganse heir des hemels'
 kunnen ook de 'zonen Gods', de engelen worden bedoeld (zie 1Kon.
 22:19 [vgl. vs 231 'geest']= 2Kron. 18:18; vgl. met Job 1:6 vv. en
 zie ook Richt. 5:20; Jes. 24:21 en wederom Neh. 9:6). Jahweh
 Zebaoth is ook de God van de engelen. 'Looft de Here, al zijn
 heirscharen (zebaoth), gij zijn dienaren die zijn wil volbrengt'
 (Ps. 103:21; vgl. 148:2; Luk. 2:13-14). De naam Jahweh Zebaoth
 omvat veel meer dan alleen dat Jahweh de God van de legers van de
 IsraŽlieten is. Jahweh Zebaoth is de God die de algehele Heerser
 over elke macht en kracht in deze schepping is, over elk leger en
 elk volk, of het nu aard of hemels is. De absolute macht en
 heerschappij over deze schepping rust bij Hem. Legers van ontelbare
 engelen staan tot zijn beschikking. En iets van al deze majesteit
 die Hem omgeeft en kenmerkt, ligt besloten in de naam Jahweh
 Zebaoth, Here de heirscharen.
 'Ja, de Here, de Here der heirscharen (Adonaj, Jahweh Zebaoth), die
 de aarde aanroert en zij wankelt, zodat al wie erop wonen jammeren,
 en zij geheel en al oprijst als de Nijl en inzinkt als de rivier
 van Egypte; die in de hemel zijn opperzalen heeft gebouwd en zijn
 gewelf op aarde heeft gegrondvest, die het water van de zee heeft
 opgeroepen en uitgegoten over de oppervlakte de aarde - Here
 (Jahweh) is zijn naam!' (Amos 9:5-6).
 'Want zie, Hij, die de bergen formeert en de wind schept, en de
 mens te kennen geeft wat zijn overleg is; die de dageraad tot
 donkerheid maakt, en voortschrijdt over de hoogten der aarde -
 Here, God der heirscharen (Jahweh, Elohiem Zebaoth), wie is als Gij
 grootmachtig, o Here (Jahweh)?' (Ps. 89:9).
 Laten we ons voor deze God in het stof werpen en zijn grootheid en
 verhevenheid bewonderen: 'Ach Here Here (Adonai Jahweh), zie, Gij
 hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitge-
 strekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U, die aan duizenden
 goedertierenheid bewijst en de ongerechtigheid der vaderen in de
 boezem van hun kinderen na hen vergeldt, o grote, sterke God (El),
 wiens naam is Here de heirscharen (Jahweh Zebaoth), groot van raad
 en machtig van daad, wiens ogen open zijn voor alle wegen der
 mensenkinderen om aan een ieder te geven naar zijn wegen en naar de
 vrucht van zijn handelingen ... ' (Jer. 32:17-19).

 Met deze laatste woorden komen we toe aan een nieuwe bijzonderheid
 van de naam Jahweh Zebaoth, namelijk dat we dze naam alleen vinden
 in die boeken die over het latere verval van het volk van God
 spreken. In de vijf boeken van Mozes, Jozua, Richteren, EzechiŽl en
 de wijsheidsliteratuur wordt deze naam niet gebruikt, in 1 en 2
 Koningen, 1 en 2 Kronieken en de Psalmen slechts sporadisch, maar
 in de resterende bijbelboeken is het gebruik overweldigend. Van de
 285 maal dat we deze naam in het Oude Testament aantreffen, vinden
 we hem 11 maal in 1 en 2 SamuŽl, 62 maal in Jesaja (waarvan 56 maal
 in Jes. 1-39), 77 maal in Jeremia, 14 maal in het kleine boek
 HaggaÔ, 53 maal in Zacharia en 24 maal in Maleachi (voor Ezra,
 Nehemia en DaniŽl: zie later).
 Dit zijn juist die bijbelboeken waarin God zijn afgedwaalde volk
 weer terugroept tot Zichzelf. Misschien is dit de reden dat pas in
 het boek SamuŽl deze naam voor het eerst voorkomt. In dat bijbel-
 boek lezen we dat het volk IsraŽl een koning begeert 'om hen te
 richten en om voor hen uit te trekken en hun oorlogen te voeren',
 waarop de Here SamuŽl laat weten dat zij met deze daad 'niet u maar
 Mij hebben verworpen, dat Ik geen koning over hen zou zijn' (1Sam.
 8:6-7,19-20). Jahweh Zebaoth, de Here der heirscharen, is de ware
 Aanvoerder van dat volk, de 'God van de slagorden van IsraŽl'
 (17:45). Hij is Degene voor Wie de hele aarde en de ganse hemel
 zich moeten neerbuigen. Jahweh Zebaoth is de Here van alle volken
 van deze aarde en kan daarom ook die andere volkeren naar IsraŽl
 sturen om hen te tuchtigenof om ze zelf te straffen (Jes. 10:16;
 vgl. vs. 5-14; 13:3-5; Amos 6:14). Hij is de God die in zijn
 regering van deze aarde er Zelf zorg voor draagt dat zijn plannen
 uitgevoerd zullen worden. Dwars door alle verzet en weerstand bij
 de mensen heen is Hij toch de Heer van alle hemelse en aardse
 legermachten en zal Hij zijn doel bereiken. Als IsraŽl ontrouw is,
 Hij blijft getrouw aan Zichzelf! (2Tim. 2:13)

 Als het verval te erg geworden is (de bijbelboeken Ezra, Nehemia en
 DaniŽl), dan noemt God Zich niet meer 'Jahweh Zebaoth' maar de 'God
 van de hemel'. Deze naam bevat nog duidelijker dan de naam 'Jahweh
 Zebaoth', Here der heirscharen, het aspect van Gods verheven zijn
 boven zijn schepping. God is geen God die door de mensen 'van de
 wijs gebracht' kan worden. Hij is soeverein.
 Niemand kan zijn plannen dwarsbomen. Maar het kan wel zijn dat God
 in zijn regering van deze aarde in zekere zin voor een zekere tijd
 zijn handen van de aarde afhoudten Zich in de hemel 'terugtrekt',
 daarbij het bestuur van deze aarde overlatend in de handen van de
 heersers over de grote wereldrijken. Dit ligt min of meer besloten
 in de titel: 'God van de hemel' (vgl. 2Kron. 36:23; Ezra 1:2,
 5:11-12; 6:9-10; 7:12,21.23 (2x); Neh. 1:4-5; 2:4,20; Dan. 2:18-19,
 [28],37,44; Openb. 11:13; 16:11; vgl. ook Gen. 24:3,7; Ps. 136:26
 en Jona 1:9 voor een iets minder uitgewerkte betekenis van deze
 naam). De 'God van de hemel' is de God die de hemel heeft gemaakt
 (Gen. 1:1; 2Kron. 2:12; Ps. 115:15), die in de hemel woont (Deut.
 4:39; 1Kron. 8:30,39,43,49; Pred. 5:1) en die op grond van die
 positie alle rechten op deze aarde heeft (Jes. 66:1).
 Wanneer God Zich de God van de hemel noemt, is zijn relatie met
 IsraŽl verbroken. Maar wanneer Hij Zich Jahweh Zebaoth noemt,
 erkent Hij in zekere zin nog steeds een relatie met zijn aardse
 volk. (vgl. in dit licht de twee nieuwtestamentische teksten met
 deze naam: Rom. 9:29 en aan het volk IsraŽl gerichte Jakobusbrief,
 hfst. 5:4). Ondanks de puinhopen van het aardse getuigenis is
 Jahweh Zebaoth tůch Degene die zijn plan van zegen voor IsraŽl ten
 uitvoer zal brengen (Hag. 2:7-10). Hij heeft een recht op IsraŽl en
 dat maakt Hij bekend aan alle volken van deze aarde. 'Want de Here
 der heirscharen (Jahweh Zebaoth) zal koning zijn op de berg Sion'
 (Jes. 24:23; vgl. 6:5; Ps. 24:7-10), en ook Hij alleen is 'God over
 alle koninkrijken der aarde' (Jes. 37:16; vgl. 54:5; Zach. 14:16
 [vgl. vs. 9]). En om dat doel te bereiken zal Hij in zijn regering
 ook oordelen over deze aarde moeten brengen (Jes. 13:4; 29:6; 31:4;
 51:15, e.a.p.).

 Alleen deze God is het waard gevreesd te worden. 'De Here der
 heirscharen (Jahweh Zebaoth), Hťm zult gij heilig achten en Hij
 moet het voorwerp van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw
 schrik zijn' (Jes. 8:13). Hem alleen moeten wij het 'heilig,
 heilig, heilig' toeroepen (Jes. 6:3). Maar het is tegelijkertijd
 ook mooi om te zien dat de eerste maal dat we de naam Jahweh
 Zebaoth in de Bijbel aantreffen, dit niet in verband met vrees voor
 zijn majesteit staat, maar genoemd wordt in verband met aanbidding.
 De Here der heirscharen zag niet naar de offers van de goddeloze
 priesters Hofni en Pinehas, maar Hij luisterde wel naar de stem van
 Elkana en zijn vrouw Hanna, als zij jaarlijks optrokken naar Silo
 om Hem daar te aanbidden (1Sam. 1:3 [vgl. vs. 17]).
 De Here der heirscharen kent degenen die Hem tarten, maar Hij weet
 ook wie er onder de aardse en de hemelse legermachten zijn die zijn
 gezag erkennen en bewonderen.

 Tot slot rest ons nog om te wijzen op Hem die Zich in het Nieuwe
 Testament als de 'Here der heirscharen' openbaart: de Heer Jezus.
 De 'vorst van het heir des Heren' (Jos. 5:14) was 'vlees geworden'
 en tot zijn volk gekomen (Joh. 1:14). Ja, 'zijn' volk (Matth. 1:21),
 want Jezus Christus is de ware Koning, de ware Heerser, en Gebieder
 van de legerscharen IsraŽls (vgl.Micha 5:1; Matth. 8:8-9). Zo is
 Hij ook de ware Heer van de hele schepping, want Hij 'draagt alle
 dingen door het woord van zijn kracht' (Hebr. 1:3).
 Hij is het die beveelt wat straks met de hemel en de aarde moet
 gebeuren (vgl. hebr. 1:12 [vgl. dit met Jes. 34:4] en zie ook
 Openb. 10:1-2). Hij is Degene die gediend wordt door de hemelse
 legermachten, de engelen (Marc. 1:13) en die zij aanbidden (Hebr.
 1:6; vgl. Luk. 2:13-14). Want Hij is het die het bevel voert over
 al die hemelse legioenen (Matth. 26:53; vgl. 2Thess. 1:7). Hij is
 het ook die we moeten vrezen en heilig moeten achten! (vgl. Jes.
 8:13-14 met Rom. 9:32-33). Alle legers in de hemel en op de aarde
 ressorteren uiteindelijk onder zijn gezag, want Hij is de 'Koning
 der koningen en de Heer der heren' (Openb. 19:14,16).
 Hemel en aarde staan ten dienste van Hem 'wiens naam over ons is
 uitgeroepen, Here, God der heirscharen' (Jer. 15;16). Laten wij,
 met Elkana en Hanna, en met de engelen van God, ons ook voor Hem
 neerbuigen en Hem aanbidden!


Uit " Bode van het Heil in Christus"
Voor meer info medema@pi.net
Naar Namen van God, El Olaam (9)
Make your own free website on Tripod.com