Namen van God
           in het Oude Testament

7) Adoon, Adoniem en Adonaj (Here)

 De in de vorige artikelen besproken namen hebben ons telkens iets
 meer onthuld van het wezen van God: De namen 'El' en 'Elohiem' (God)
 wezen ons op de kracht van God, de naam 'Jahweh' (HERE) op Zijn
 eeuwige God-zijn (Hij is de eeuwige 'IK BEN'), de naam 'Sjaddaj' (de
 Almachtige) op Zijn algenoegzaamheid en goedgunstigheid en de titel
 'Eljoon' leerde ons dat God het allerhoogste Wezen is dat er in en
 buiten ons heelal bestaat. In dit artikel willen we op de drie
 verwante namen 'Adoon', 'Adoniem' en 'Adonaj' ingaan, die in de
 regel in het Nederlands zijn vertaald door 'Here' of 'Heer' (let op
 de kleine letters ter onderscheiding van de naam 'Jahweh' dat als
 'HERE' met hoofdletters wordt weergegeven). Wederom is het voor de
 gewone bijbellezer zonder kennis van de grondtalen moeilijk na te
 gaan welk van de drie genoemde namen ('Adoon', 'Adoniem' en
 'Adonaj') op een bepaalde plaats door het woord 'Heer' is vertaald.
 Deze drie namen (of beter: 'titels') zijn geen 'wezensbeschrijvin-
 gen' van God meer (zoals de vorige namen), maar staan in verband met
 de relatie die er is tussen de almachtige God en Zijn schepselen,
 zwakke stervelingen. Zoals de namen die in de vorige artikelen
 besproken zijn, ons leerden wie God is, zo leren de namen 'Adoon',
 'Adoniem' en 'Adonaj' ons wat de positie is van die grote God ten
 opzichte van deze aarde en ten opzichte van de mens: Het zijn namen
 die Gods superioriteit uitdrukken: God is het Hoofd van deze
 schepping; Hij is Degene die het hier op aarde voor het zeggen
 heeft; Hij is Degene die gebiedt wat er moet gebeuren; Hij is Degene
 die gehoorzaamd moet worden - kortom: Hij is de Heer van deze
 schepping.

 Adoon

 Als eerste dan nu de naam 'Adoon'. Deze naam is afgeleid van een
 werkwoord dat 'regeren', 'besturen' betekent. Adoon is dus de naam
 van God wanneer Hij wordt gezien als Heer, en wel in het bijzonder
 met betrekking tot het regeren. Adoon is de Regeerder, de
 Bestuurder, de Machthebber, de Gebieder. De titel 'adoon' wordt
 daarom vanwege de algemene betekenis 'regeerder' in het Oude
 Testament ook voor mensen gebruikt, en wel om twee soorten relaties
 aan te geven: die van een slaaf tot een meester, en die van een man
 tot een vrouw. Wat het eerste betreft, zo vinden we in Genesis
 44:9,19 knechten, die degenen die gezag over hen hebben, hun 'adoon'
 ('heer') noemen. En zo draagt ook het woord 'adoon' ('heer') in
 Genesis 45:8 heel duidelijk de betekenis van 'bestuurder',
 'regeerder'. Wat de tweede verhouding betreft: zie bijvoorbeeld
 Genesis 18:12, waar Sarai haar man Abraham 'heer' (adoon) noemt (dit
 is trouwens tevens de eerste keer dat het woord in de Schrift
 voorkomt). In de titel 'adoon' schemert respekt door voor de ander,
 omdat deze een positie van gezag bekleedt (vgl. ook 1Petr.3:4,6).
 Tussen een 'heer' en een 'knecht' is er een persoonlijke relatie:
 een heer kan immers alleen maar 'heer' zijn als hij ook slaven onder
 zich heeft; en evenzo is een slaaf alleen maar 'slaaf' omdat er een
 heer boven hem staat. Gezag bij de adoon en onderdanigheid bij de
 knecht gaan hand in hand. Wanneer de titel 'adoon' dus op God wordt
 toegepast, drukt dit dus onze onderdanigheid en afhankelijkheid
 jegens Hem uit: Zo is de 'Here (adoon), de HERE (Jahweh) der
 heerscharen' (Jes.1:24) degene die het recht heeft het volk dat
 onder Zijn gezag ressorteert ter verantwoording te roepen. En om het
 de IsraŽliet telkens weer in herinnering te brengen dat Hij de te
 gehoorzamen God is, moest elke IsraŽliet driemaal in het jaar "voor
 het aangezicht van de Here HERE (adoon Jahweh), de God (elohiem) van
 IsraŽl" verschijnen (Ex.34:23; vgl. Deut.16:16). "Want de HERE
 (Jahweh), uw God (elohiem), is de God (elohiem) der goden (elohiem)
 en de Here (adoon) der heren (adoniem - zie straks), de grote,
 sterke en vreselijke God (el)" (Deut.10:17). Daarom gebiedt Psalm
 114:7 ook: "Gij aarde, beef voor het aangezicht des Heren (adoon)".

 Adoniem

 De tweede titel die met 'Heer' wordt vertaald, is 'Adoniem'.
 Eigenlijk is dit gewoon het meervoud van 'adoon', zodat het -
 althans wanneer het op mensen of op engelen betrekking heeft - soms
 ook met 'heren' wordt vertaald (zo bijvoorbeeld in Deut.10:17;
 Jer.27:4). Doch meestal wordt de titel 'adoniem' als een veel
 sterkere vorm van 'adoon' gebruikt en wordt dan gewoon door 'heer'
 in het enkelvoud vertaald: Zoals adoon degene is die de bevoegdheid
 heeft om te regeren, zo is adoniem degene die bevoegdheid heeft om
 te regeren, omdat de voorwerpen van die regering tot zijn bezit
 behoren. Adooon is een machthebber; adoniem is een bezitter, iemand
 die macht heeft over iemand anders krachtens het feit dat hij alle
 rechten over die ander bezit, ja, die ander zelf bezit! Zo vonden we
 in Genesis 45:8,9 dat Jozef de 'regeerder' (adoon) van farao's huis
 was, terwijl Genesis 40:1 leert dat farao zelf 'adoniem' was: Jozef
 is heer over Egypte omdat die macht hem door de farao was
 toevertrouwd (adoon); maar farao zelf is heer over Egypte omdat hij
 (door erfenis of verovering) de bezitter van dat land is geworden
 (adoniem). Ditzelfde verschil in gezagsvorm treffen we ook vandaag
 nog aan: Een schoolmeester heeft gezag over zijn leerlingen, omdat
 de ouders hun kinderen aan hem hebben toevertrouwd; maar die ouders
 zelf hebben gezag over hun kinderen, eenvoudigweg omdat het hun
 kinderen zijn! (In het Nieuwe Testament zien we hetzelfde
 onderscheid in de woorden 'heer' (Grieks: kurios), dat de meer
 algemene betekenis van 'adoon' ('gezaghebber') heeft, en het veel
 sterkere woord 'meester' (Grieks: despotes; vergelijk ons woord
 'despoot') met de betekenis van 'adoniem': de absolute heerser die
 in zijn machtsuitoefening door geen enkele wet gehinderd wordt (vgl.
 Matt.20:15 en zie de noot in de Telos-vertaling bij Luk.2:29).)
 Volkomen in overeenstemming met het hierboven genoemde is dat het
 woord 'adoniem' in 1Koningen 16:24 gewoon door 'eigenaar' is
 vertaald: "Semer, de eigenaar (adoniem) van de berg".

 Nu we het onderscheid kennen tussen de 'adoon' die anderen regeert
 die hem niet toebehoren, en de 'adoniem' die de zijnen regeert,
 kunnen we ook de diepe betekenis van deze laatste naam begrijpen,
 wanneer deze op God wordt toegepast: "de HERE (Jahweh), onze Here
 (adoniem)" (Ps.8:2) is de God tot Wiens bezit wij behoren,
 eenvoudigweg omdat wij door hem zijn geschapen. Vandaar ook het
 woordje 'dus' in het bekende vers uit Psalm 45 over de Messias van
 IsraŽl: "Hij is uw heer (adoniem, dus uw 'bezitter'), buig u dus
 voor Hem neer" (vs. 12) ! Jahweh is "de Here (adoniem) der heren
 (adoniem)" (Ps.136:3), diegene die alle andere gezaghebbers en
 heren, koningen en keizers, generaals en presidenten, engelen en
 demonen, tot Zijn bezit mag rekenen! "Indien Ik dan een heer
 (adoniem) ben, waar is de vrees voor Mij?" (Mal.1:6) Dat wij onze
 God kennen bij de titel 'heer', vraagt om onze dienst, om onze
 gehoorzaamheid, om ons ontzag!

 Adonaj

 We komen nu bij de derde titel: 'adonaj'. Letterlijk betekent deze
 naam: 'mijn adoniem', 'mijn heer' en zo is het ook af en toe
 vertaald (zie bijvoorbeeld Gen.18:3; Ps.16:2; In de regel is het
 Hebreeuwse equivalent van het Nederlandse 'mijn heer': 'adoni', dit
 is: 'mijn adoon'). Maar in de meeste gevallen is deze letterlijke
 grondbetekenis van het persoonlijk voornaamwoord ('mijn') vervaagd
 (vergelijk ook ons woord 'mijnheer' dat oorspronkelijk ook 'mijn
 heer' betekende!). De naam 'adonaj' wordt in het Oude Testament (in
 tegenstelling tot de namen 'adoon' en 'adoniem') alleen voor God
 gebruikt, en wel zo'n 300 maal (meestal in de Psalmen, de
 Klaagliederen en in de latere profeten). De oude Joodse rabbijnen
 beschouwen deze benaming voor God niet alleen als een titel, maar
 als een eigennaam van God met een betekenis die de heilige naam
 'Jahweh' erg dicht benadert (Uit eerbied voor de heiligheid van die
 naam 'Jahweh' sprak men deze bij het lezen van het Oude Testament
 dan ook nooit uit, maar las men altijd 'Adonaj'!). Zoals in de naam
 'Jahweh uitgedrukt wordt, dat IsraŽl in een heel bijzondere relatie
 van gehoorzaamheid en zegen tot God staat, zo drukt de naam 'Adonaj'
 een zelfde gedachte uit, maar dan veel ruimer: namelijk met
 betrekking tot de hele aarde. De mens die erkent dat God zijn
 bezitter (adoniem) is en daarnaar gaat handelen, die noemt die God:
 'Adonaj', een 'Heer' die heel bijzondere rechten op mij heeft...
 Adonaj is dus de naam van God wanneer Hij wordt gezien als de God
 die elk mens op deze aarde onderworpen moet zijn; maar tevens is het
 de naam van een God die Zijn gedachten van vrede ten uitvoer wil
 brengen op deze aarde, Zijn bezit. Zo betekent de bijzondere naam
 'Adonaj Jahweh (Here HERE)' (Jes.40:10) dat God Iemand is die
 persoonlijk gaat ingrijpen ten behoeve van IsraŽl, omdat dat een van
 de vele volkeren van deze aarde is die tot Zijn machtsgebied behoren
 (adonaj), maar ook omdat dŠt volk Hem nu juist zo na aan het hart
 ligt (Jahweh). (U kunt voor uzelf de parallellen en de verschillen
 eens nagaan tussen de namen 'Elohiem' (God) en 'Adoon', die beide
 God zien als de 'machthebber'; tussen 'Eljoon' (de Allerhoogste) en
 'Adoniem', die beide God zien als de 'bezitter'; en, tot slot,
 tussen de namen 'Jahweh' en 'Adonaj', waarbij in beide gevallen de
 nadruk ligt op de persoonlijke relatie tot deze God.)

 De titel 'Adoniem' wijst op God als de 'eigenaar' van deze hele
 aarde. Wanneer wij hem nu 'Adonaj' noemen, dan erkennen wij Zijn
 rechten over deze aarde, en dus ook Zijn rechten over ons, en bieden
 Hem onze onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Deze betekenis vinden we
 al in de eerste maal dat deze naam (Adonaj) in de Schrift voorkomt,
 te weten in Genesis 15:2. Daar zien wij een Abraham na zijn
 overwinning op de oosterse koningen een aandeel in de krijgsbuit
 weigeren (Gen.14:22-23). Maar vlak daarop horen we de stem van zijn
 God, die Hem dan geweldige beloften doet: "Vrees niet, Abram, Ik ben
 uw schild, uw loon zeer groot" (15:1). Jahweh Zelf is de erfenis
 waarin Abraham zich mocht verheugen! En na dit te hebben gehoord,
 horen wij dan deze oude aartsvader tot zijn grote God zeggen: "Here,
 Adonaj" (vs. 2). Door het uitspreken van deze woorden boog Abraham
 zich voor die God neer, erkende Hij Zijn rechten over deze aarde en
 over zijn eigen leven, en strekte hij zijn lege handen uit naar die
 God om ze door Hem te laten vullen. Het woord 'Adoon' spreekt iemand
 uit omdat hij weet alleen onder de leiding en de bescherming van die
 God te staan; maar in dat woord 'Adonaj' van Abraham ligt nog een
 veel diepere betekenis: Abraham wist dat er een heel bijzondere band
 was tussen hem en zijn Heer, een band van gehoorzaamheid bij Abraham
 en gezag bij zijn God, maar bovenal ook een band van liefde: Abraham
 kon volledig vertrouwen op deze God, hij kon zijn rusteloze ziel
 helemaal overgeven in de handen van die Heer, die voor de Zijnen wil
 zorgen.
 Eenzelfde voorbeeld vinden we in Jozua 7: Nadat God op bovennatuur-
 lijke wijze de muren van de grote stad Jericho had laten instorten
 (Jozua 6) en nadat IsraŽl daarna toch weer het onderspit moest
 delven tegen het kleine, miezerige dorpje Ai (7:2-5), vinden we
 Jozua met gescheurde klederen op zijn aangezicht voor de ark van
 Jahweh (vs. 6) en horen wij hem tot zijn God spreken als tot 'Adonaj
 Jahweh' (vs. 7) en tot 'Adonaj' (vs. 8). Jozua erkende zijn diepe
 afhankelijkheid van zijn Heer, wilde hij en de IsraŽlieten ooit het
 beloofde land in bezit kunnen nemen. Hij wist dat er maar Een was
 die hen de overwinning kon geven in de strijd tegen de Kanaanieten:
 Zijn 'Adonaj'. In die Here lag IsraŽls enige hoop - voor Zijn voeten
 wierp Jozua zich daarom ter aarde.

 Onze Heer

 Juist in het feit dat wij onze God 'Adonaj' noemen, ligt het grote
 onderscheid met de wereld: Wij weten wie Jahweh is, wij kennen Hem
 (Jer.9:24; 24:7; 31:34; Joh.17:3). Wij kennen Zijn kracht en weten
 hoezeer Hij te vrezen is (2Kor.5:11) en daarom onderwerpen wij ons
 aan Hem en noemen Hem onze 'Heer' en wij proberen naar die
 belijdenis te handelen. De wereld kent Hem niet (Joh.8:19,55; 17:25;
 Hand.17:23; 1Kor.1:21; 2Thes.1:8) en stelt zich daarom onafhankelijk
 van Hem op: Zij doen naar hun eigen wil (vgl. Dan.8:4; 11:3,16,36);
 zij zeggen: "onze lippen zijn van ons; wie is heer (adoon) over ons?
 (Ps.12:5, Darby-vertaling). Zij leven hun eigen leven. Het woord
 'afhankelijkheid' klinkt hen als een vloek. Maar de Zoon van God
 Zelf heeft ons geleerd te zeggen: "niet mijn wil, maar Uw wil
 geschiede..." (Matt.26:39; vgl. 6:10 en Joh.6:38). En wij mogen het
 ook Paulus nazeggen: "Heer, wat wilt U dat ik doen zal?"
 (Hand.22:10).

 En als we nu eens naar het Nieuwe Testament gaan kijken: Wie is dan
 onze Heer? Is dat niet de gekruisigde en opgestane Rabbi uit
 Nazareth? "Laat het hele huis van IsraŽl dan zeker weten dat God Hem
 zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt, deze Jezus..."
 (Hand.2:36) Onze zegeningen zijn verbonden met de titel 'Christus'
 (= Gezalfde); maar onze verantwoordelijkheid om te gehoorzamen ligt
 in die titel 'Heer' besloten! Stond het al niet zo over de Messias
 in het Oude Testament, dat Jahweh Hem tot mijn Here (adoon) heeft
 gemaakt (Ps.110:1; vgl. Matt.22:43-44)? Elke tong zal Hem straks als
 'Heer' moeten belijden (Fil.2:11; vgl. Joh.13:13), zoals we het
 zingen:

   De aardse heersers vallen
   voor Hem terneer in 't stof;
   de volken brengen allen Hem
   eer, aanbidding, lof!

 Maar wanneer zal dit dan gebeuren? Wanneer zal elke knie zich voor
 Hem buigen, "want nu zien wij Hem nog niet alle dingen onderworpen"
 (Hebr.2:8)? Is dat niet straks als heel de wereld aan Zijn voeten
 ligt en Hij als de ware Salomo, de 'grote Koning' (Ps.48:3), het
 vrederijk zal regeren? Nu zijn het nog de 'tijden van de volken'
 (Luk.21:24 en vgl. Dan.2); nu is God nog de 'God van de hemel' (zie
 eveneens Dan.2 en vgl. Openb.11:13), de God die in zekere zin Zijn
 handen van de aarde heeft teruggetrokken en vanuit de hemel toeziet
 wat de volkeren in hun harten overleggen (vgl. Ps.2:1-4). Maar er
 komt een moment dat deze God weer gaat ingrijpen en Zijn Koning
 stelt over Zijn heilige berg (Ps.2:6). Dan zal God niet langer meer
 de 'God van de hemel' zijn, maar de 'Heer (adoon) van de ganse
 aarde' (Ps.97:5; Joz.3:11,13; Micha 4:13; Zach.4:14; 6:5; vgl.
 Openb.11:4). Dan zal er op de gehele aarde maar Eťn zijn die koning
 is, die de gezaghebber is, maar ťťn 'Heer': Onze Heer Jezus!

 Wij mogen uitzien naar dat moment, dat de verworpen en door de
 wereld vervloekte Jezus de allerhoogste plaats zal krijgen die er in
 deze schepping is: die van 'Here van de ganse aarde'. Wij kennen Hem
 toch nu al als 'Heer', als 'Heer van ons ganse leven'? Laten wij dan
 ook in de praktijk luisteren naar wat Hij ons gebiedt, laten wij dan
 uitvoeren wat Hij aan ons vraagt, en laten wij ons toch telkens weer
 buigen voor Zijn gezag en Hem nu al de eer brengen die straks de
 hele wereld Hem zal moeten brengen!

   U bent mijn Heer, door Uw genade
   roem ik Uw eigendom te zijn. U
   sloeg mij in ontferming gade; wat
   zou mijn harte meer verblij'n! Geen
   woorden kunnen ooit verkonden wat
   ik in U, Heer, heb gevonden.


Uit " Bode van het Heil in Christus"
Voor meer info medema@pi.net
Naar Namen van God, Jahweh Zebaoth (8)
Make your own free website on Tripod.com