Namen van God
          in het Oude Testament

5) Sjaddaj (de Almachtige)

 In de vorige artikelen hebben we stilgestaan bij de namen 'Elohiem'
 (God), 'Jahweh' (HERE) en 'Eljoon' (de Allerhoogste). Deze keer
 willen wij weer een nieuwe naam overdenken, namelijk de naam
 'Sjaddaj', die in het Oude Testament 48 maal voorkomt en in alle
 gevallen door 'de Almachtige' wordt vertaald. Het is n van de
 mooiste namen die God draagt: We zouden namelijk gemakkelijk een
 verkeerd beeld van God kunnen krijgen als we van Hem niet meer
 wisten dan dat Hij de Schepper van het heelal is (elohiem), dat Hij
 nog steeds de Bezitter daarvan is (eljoon), en dat Hij elk mens in
 die schepping persoonlijk benadert met Zijn heilige wetten en eisen
 (Jahweh). Sjaddaj is echter niet de naam van een eisend God, maar
 van een gevend God: Dezelfde God die de aarde en de hemel met een
 enkel woord van Zijn mond schiep, diezelfde God is voor de Zijnen
 ook de bron van alle genade, degene die in alle noden en behoeften
 kan voorzien!
  _________________________________________________________________
 |                                 |
 |      De betekenis van het woord Sjaddaj          |
 |                                 |
 | De precieze betekenis van het woord 'sjaddaj' is vandaag de   |
 | dag een onderwerp van hevige diskussie. De oude Joodse     |
 | rabbijnen uit de eerste eeuwen van onze jaartelling leidden   |
 | het af van twee Hebreeuwse woorden: het eerste 'sja' betekent  |
 | 'wie'; het tweede 'daj' betekent 'voldoende'. Naar hun     |
 | opvatting betekent de naam Sjaddaj dus 'Hij die altijd     |
 | voldoende is', 'Hij die zelfgenoegzaam is'. Een andere     |
 | afleiding die min of meer op dezelfde betekenis uitkomt, ziet  |
 | het woord als verwant aan het Hebreeuwse woord 'sjad', dat 18  |
 | maal in het Oude Testament vertaald is door 'moederborst'.   |
 | Sjaddaj is dan 'Degene die liefheeft', zoals een vrouw haar   |
 | zuigeling (vgl. Jes.49:15). Sjaddaj is dus de God die de mens  |
 | tegemoet komt in Zijn ondersteunende kracht. Telkens wanneer  |
 | de Jood deze naam uitsprak, dan herinnerde dat hem eraan dat  |
 | elke goede gave en elk volmaakt geschenk van Hem, de Sjaddaj,  |
 | de Almachtige, vandaan komt, dat Hij nooit te vermoeid is om  |
 | Zijn barmhartigheden over Zijn volk uit te gieten en dat Hij  |
 | meer gereed staat om te geven dan wij om te ontvangen.     |
 |_________________________________________________________________|

 Eigenlijk drukt de vertaling 'de Almachtige' dus niet precies uit
 wat er allemaal in dat ene woord 'Sjaddaj' besloten ligt. Dat hangt
 ook grotendeels af van onze hedendaagse opvatting over 'almacht':
 De 'almacht van God' betekent namelijk niet dat God alles kan - hoe
 vreemd dit ook klinkt: We lezen bijvoorbeeld in Titus 1:2 dat God
 niet kan liegen, hetgeen in tegenspraak is met de gedachte dat God
 alles zou kunnen (vgl. ook Num.23:19 en 1Sam.15:29)! Nee, Gods
 almacht is gebonden - doch niet gebonden aan n of andere wet of
 aan een of andere beperking, maar Gods almacht is gebonden aan
 Zichzelf! Gods almacht is namelijk altijd geheel in overeenstemming
 met Zijn heiligheid: Dit woord 'almacht' betekent dus veeleer 'de
 macht om de wil van Zijn Goddelijke natuur uit te voeren! Beter zou
 het daarom ook zijn om de naam Sjaddaj in het Nederlands weer te
 geven met 'de Weldadige' of 'de Algenoegzame'. Dit wordt nog
 belangrijker als we bedenken dat de gekombineerde naam 'El
 Sjaddaj', 'God de Almachtige', ook 7 maal in de Schrift voorkomt
 (waarvan 5 maal in het boek Genesis). De Godsnaam 'El' is een
 verkorting van Elohiem (God) en betekent 'God in al Zijn kracht en
 macht' (zie het volgende artikel). El is dus eigenlijk de naam die
 de volheid van de Goddelijke macht uitdrukt en die we derhalve het
 beste met 'de Almachtige' hadden kunnen vertalen. Maar de
 toevoeging 'Sjaddaj' in 'El Sjaddaj' gaat veel verder: Het wijst
 ons erop dat die overweldigende kracht van El (God) ten dienste
 staat aan een Persoon die bovenal liefheeft, een Persoon die de
 mensen gelukkig wil maken, die - net zoals een moeder voor haar
 baby - voor de Zijnen wil zorgen, hen wil voeden, hen wil
 ondersteunen, hen wil helpen, hen wil dragen. Sjaddaj is de naam
 van een God die gaat geven, heel erg veel gaat geven.

 Wanneer wij nu die plaatsen in de Bijbel opslaan waar de naam
 'Sjaddaj' voorkomt, dan zien we telkens de gedachte van een gevend
 God terug. Met name aan de aartsvaders, Abraham, Izak en Jakob,
 heeft God Zich als Sjaddaj, de Almachtige, geopenbaard - zie Exodus
 6:2, waar God tot Mozes zegt: "Ik ben aan Abraham, Izak en Jakob
 verschenen als God de Almachtige (El Sjaddaj)" (vgl. respektieve-
 lijk Gen.17:1; 28:3 en 48:3). Zoals God Zich aan Noach had
 geopenbaard als Elohiem, de God van de schepping (Gen.9:8-17),
 zoals God Zich aan Isral had openbaarde als Jahweh, de 'IK BEN'
 (Ex.3:13-14), zoals God Zich vandaag aan de christenen wil
 openbaren als 'Vader' (zie Joh.20:17; Ef.2:18), zo was God voor
 Abraham, voor Izak en voor Jakob El Sjaddaj, 'God de Almachtige'.

 Maar wanneer wij nu de betreffende passages in het boek Genesis
 opzoeken, dan is een van de eerste dingen die opvalt, dat die naam
 'Sjaddaj' niet meteen in Genesis 12 voorkomt, de geschiedenis van
 de roeping van Abraham, maar pas veel later, in hoofdstuk 17! Pas
 als Abraham zich heeft afgescheiden van de zondige wereld en zijn
 geboorteplaats Ur der Chaldeeen heeft verlaten, pas als hij zijn
 familie heeft achtergelaten en zich van hun vreemde goden heeft
 afgezonderd (12:1-4; vgl. Joz.24:2), pas als hij geleerd heeft wat
 het is om een pelgrim in een vreemd land te zijn, om daar alleen
 maar een altaar voor zijn God te bezitten (12:8), pas als hij heel
 langzaam heeft geleerd niet meer op zichzelf te vertrouwen door te
 vluchten naar Egypte (12:10-20) of door zijn slavin Hagar te nemen
 om voor zichzelf nageslacht te verwekken (hoofdstuk 16), dn pas
 horen we de HERE tot Abraham zeggen: "Ik ben God, de Almachtige (El
 Sjaddaj): wandel voor Mijn aangezicht en wees onberispelijk"
 (17:1). Het duurde heel erg lang, 99 jaar, voordat Abraham helemaal
 los was van deze wereld, voordat hij had leren zien dat de ware
 'hulpbronnen' voor een pelgrim niet in de aardse dingen liggen,
 maar in God Zelf, in een El Sjaddaj: God alln, dat was toen voor
 Abraham voldoende. Slechts voor Zijn aangezicht te wandelen en
 slechts te vertrouwen op wat Hij doet. Pas toen Abrahams ogen niet
 meer op een in de zonde verstrikte schepping, maar op de grote
 Schepper Zelf zagen, kon God Zich aan hem openbaren als de El
 Sjaddaj, de Almachtige God, als de God die volkomen in staat was om
 in al zijn behoeften te voorzien. Immers, gaat dat vers in Genesis
 17:1 niet verder met het vullen van Abrahams lege handen? "Ik zal
 Mijn verbond tussen Mij en u stellen, en u uitermate talrijk
 maken..." (vs. 2)

 Ligt in deze 4000 jaar oude geschiedenis niet de reden waarom wij
 God vandaag zo slecht kennen? Hoeveel mensen spreken vandaag de dag
 niet schamper over God als een soort kombinatie van een school-
 meester, een boekhouder en een rechter? Zelfs christenen spreken zo
 en zien zo weinig van die geweldige rijkdom van die naam Sjaddaj,
 de gevende God. Hft God niet gegeven? "God zij dank voor Zijn
 onuitsprekelijke gave" (2Kor.9:15; vgl. Joh.4:10).
 En het lijdt geen twijfel dat met deze 'gave' Gods eigen Zoon wordt
 bedoeld, de Heer Jezus: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
 dat Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft..." (Joh.3:16)! Ligt de
 reden dat wij 'de Almachtige' (Sjaddaj) nog zo slecht 'doorgronden'
 (vgl. Job 11:7) niet hierin dat wij nog veel te veel lijken op die
 oude Abraham die maar steeds naar de wereld keek, die maar steeds
 bij hen of bij zichzelf zijn hulp zocht om uit de problemen te
 komen? Lezen we het niet in 2Korinthe 6:14-18 dat wij weg moeten
 gaan uit het midden van de ongelovigen, dat wij geen gemeenschap
 moeten hebben met de duisternis, maar ons moeten afscheiden van dat
 alles? Dan, dan alleen, geldt die heerlijke belofte: "... en Ik zal
 u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen
 en dochters zijn, zegt de Heer, de Almachtige" (2Kor.6:17-18 en zie
 de voetnoot in de Telos-vertaling).

 Abraham had iets begrepen van de naam Sjaddaj. Daarom is hij later
 zelfs bereid om zijn eigen zoon Izak op het altaar te leggen,
 omdat hij wist dat God geen eisend God was, maar een gevend God,
 die hem zijn zoon - desnoods zelfs dwars door de dood heen - zou
 teruggeven. We lezen het geheim van zijn kracht in Hebreeen 11:18:
 Abraham had overwogen dat God 'machtig' was... Met andere woorden:
 Abraham kende de diepste betekenis van die naam 'El Sjaddaj'.


 Wanneer we de rest van het boek Genesis doorwandelen, dan valt ons
 telkens weer die zegenende hand van Sjaddaj op: "En God, de
 Almachtige (El Sjaddaj), zegene u, Hij make u vruchtbaar..."
 (28:3); "Ik ben God, de Almachtige (El Sjaddaj), wees vruchtbaar en
 wordt talrijk" (35:11; vgl. 48:3-4). Zelfs een Jakob, wanneer hij
 zijn dierbare zoon Benjamin naar die wrede farao van Egypte moet
 zenden, vindt troost in die naam van de God van alle genade: "God,
 de Almachtige (El Sjaddaj), geve u barmhartigheid voor het
 aangezicht van die man... Wat mij aangaat: als ik van kinderen
 beroofd moet worden, dan worde ik beroofd" (43:14). En wanneer deze
 zelfde Jakob op zijn sterfbed ligt, dan kan ook hij spreken van wat
 die geweldige naam 'Sjaddaj' inhoudt: "de God van uw vader, die zal
 u helpen, en de Almachtige (Sjaddaj), die zal u zegenen met
 zegeningen des hemels van boven, met zegeningen van de watervloed,
 die beneden ligt, met zegeningen van borsten (Hebreeuws: sjad) en
 de moederschoot" (49:25).

 Nu wij de betekenis van de naam 'Sjaddaj' enigszins kennen, kunnen
 we ook begrijpen hoe Naomi zich voelde toen zij in haar
 geboortestad terugkeerde na in een vreemd land haar man en haar
 beide zonen te hebben verloren: "Noemt mij niet meer Naomi (=
 lieflijkheid); maar noemt mij Mara (= bitterheid), want de
 Almachtige (Sjaddaj) heeft mij veel bitterheid aangedaan" (Ruth
 1:20; vgl. ook vs. 21). Naomi moest de les nog leren dat er vaak
 veel 'gesnoeid' moet worden voordat de wijnstok 'veel vrucht' kan
 voortbrengen (vgl. Joh.15:1-5), dat onze handen eerst geledigd
 moeten worden van de aardse dingen voordat de Almachtige ze kan
 vullen met Zijn liefde en genade, met Zijn kracht en oplossingen
 voor onze zorgen en problemen!
 Deze zelfde gedachte treffen we aan in het boek Job: Van de 48 keer
 dat de naam 'Sjaddaj' in de Schrift voorkomt, vinden we er 31 in
 dit oude bijbelboek. Deze naam ligt op de lippen van elke
 medespeler in dit Goddelijke drama: We horen het uit de mond van
 Elifaz (5:17), van Bildad (8:3) en van Zofar (11:7); maar ook uit
 die van Job zlf (6:4), van Elihu (32:8) en zelfs uit die van de
 HERE (39:35). Juist die eerstgenoemde, Elifaz, gebruikt de naam
 'Sjaddaj' meer dan zijn beide vrienden, Elifaz die Gods almacht
 slechts daarin zag dat Hij alleen maar kon en wilde vernietigen en
 verdelgen (vgl. 4:19-20; 5:4; 15:21). In de ogen van Elifaz is God
 slechts een wreed en onmenselijk Iemand. Maar is dit voor velen
 vandaag ook niet zo? Wordt die oneindige liefde van God voor Zijn
 eigen schepselen vandaag nog wel gezien?
 En Job? Begreep Job iets van die zegenende hand van God? Was hij
 het niet die op een gegeven moment al zijn opvattingen over de
 'gevende en liefhebbende God' ging herzien, toen hij die bittere
 woorden uitsprak over de "grimmigheid des Almachtigen (Sjaddaj),
 die het onheil opspaart voor Zijn zonen" (21:19-20)?! Later heeft
 Job het echter wl leren te begrijpen: Hoe kleiner wij voor de
 Almachtige worden, hoe leger onze handen en hoe eenvoudiger ons
 oog, des te meer kan die Almachtige ons met Zijn geschenken
 overladen: Zie het laatste hoofstuk van het boek Job, waarin wij
 Job rijker zien worden dan hij ooit is geweest! Drom kan Hebreen
 12 nu juist lijden en beproeving zien als iets dat voortkomt uit de
 liefde van onze hemelse Vader (vs. 6)!

 Toch vinden we op enkele plaatsen in de Schrift Sjaddaj niet als
 een gvend God, maar als een wrkend God! Dit zal het lot zijn van
 allen die telkens smalend spreken over onze God als een haat-
 dragende Diktator. Zij die de Almachtige weigeren te erkennen als
 een liefhebbend God, zij die het grootste geschenk van die liefde,
 het verzoenend Offer van de Heer Jezus, blijven afwijzen, zij die
 God hoogstens willen zien als een wrekend God, voor de personen
 zal er een tijd komen dat zij 'gelijk zullen krijgen': Er zal een
 tijd komen dat Sjaddaj Zich als de grote Wreker zal openbaren, als
 een toornend God (zie bijvoorbeeld Ps.68:15; Jes.13:6 en Jol 1:15).
 Daarom vinden we van de 10 keer dat de naam 'de Almachtige' in het
 Nieuwe Testament voorkomt, er just 9 in het boek de Openbaring:
 Wanneer u nu de grootste gave van de Almachtige afwijst, dan zult u
 straks tch oog in oog staan met die Almachtige God die u nu pro-
 beert te ontvluchten. Maar dan is de tijd voorbij dat Hij u genade
 kan geven - dn zult u geen geschenken meer uit zijn hand zien
 komen, maar slechts veroordeling: Dan zal de Koning der koningen en
 de Here der heren Zlf de 'wijnpersbak van de grimmigheid van de
 toorn van God de Almachtige' treden (Openb.19:15-16); dan zal het
 de tijd zijn van vloek voor de ongelovigen, maar zij die het
 'koninkrijk van God de Almachtige' mogen binnen gaan, zullen daar
 de lofzang aanheffen: "Wij danken u, Heer, God de Almachtige, die
 is en die was, dat U uw grote kracht hebt aangenomen en uw
 koningschap hebt aanvaard" (Openb.11:17; vgl. 19:6)!

 Sjaddaj, nu een gvend God, straks een trnend God. Hebben wij dat
 geschenk van die 'schaduw' die Hij ons biedt, al aangenomen, die
 plaats waar wij eeuwig beschermd zijn en Zijn zegen kunnen genieten
 (vgl. Jes.32:2)? "Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten (eljoon)
 is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige (sjaddaj). Ik
 zeg tot de HERE (Jahweh): Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God
 (elohiem), op wie ik vertrouw" (Ps.91:1-2). De Allerhoogste God,
 die hemel en aarde bezit, bezit ook een schuilplaats voor de tot
 Hem vluchtende ziel; de Almachtige God, die met Zijn genade te hulp
 komt als alle menselijke kracht tekort geschoten is, die biedt ons
 Zijn schaduw, Zijn bescherming. En deze veiligheid vindt daarin
 zijn grondslag dat wij in persoonlijk geloof tot Jahweh mogen
 vluchten, en op deze God, de machtige Schepper van de aarde en de
 hemel, mogen vertrouwen en Hem 'mijn God' mogen noemen!

Uit " Bode van het Heil in Christus"
Voor meer info medema@pi.net
Naar Namen van God, Eloah en El (6)
Make your own free website on Tripod.com