Namen van God
           in het Oude Testament

3) Jahweh (HERE)

 De vorige maal hebben we gezien dat de naam 'Elohiem' (God) ons God
 voorstelt als de almachtige Schepper van hemel en aarde, die ver
 verheven is boven Zijn schepselen. In dit artikel willen we nu
 nadenken over de naam 'Jahweh' (HERE) die wel de oudtestamentische
 naam van God bij uitstek is. In Deuteronomium 28:58 wordt deze
 namelijk de "heerlijke en geduchte Naam" genoemd en als in
 Leviticus 24:11 eenvoudigweg over 'de Naam' wordt gesproken, dan
 wordt hiermee die heilige naam 'Jahweh' bedoeld.

 De naam Jahweh komt in het Oude Testament welgeteld 5321 maal voor
 en wordt in de regel in de Nederlandse vertalingen weergegeven door
 "HERE" of "HEERE" (let op de hoofdletters). Het verschil tussen de
 namen 'Elohiem' (God) en 'Jahweh' (HERE) is van groot belang:
 Elohiem is de verheven Schepper van het heelal; Jahweh is de
 persoonlijke God die een verbond gesloten heeft met de mens;
 Elohiem is de alwijze, allerhoogste God; Jahweh is de God die in
 liefde omziet naar de mens, in het bijzonder naar zijn uitverkoren
 volk Israel, om hun de weg ten leven te wijzen. Zo is in het Oude
 Testament Elohiem heel vaak de naam waarmee God Zich noemt om zijn
 betrekkingen tot de vele volkeren op deze aarde weer te geven; als
 het echter om Zijn relatie met het volk Israel gaat, dan noemt God
 ich echter niet meer Elohiem, maar Jahweh. Jahweh is dus de naam
 van de Verbondsgod van IsraŽl! Hiermee willen wij niet zeggen dat
 Jahweh en Elohiem twee verschillende goden zijn: het is dezelfde,
 ene God, maar de naam Elohiem drukt een andere heerlijkheid van Hem
 uit dan de naam Jahweh.

 Om het genoemde verschil aan te tonen hoeven we niet ver in de
 Bijbel te zoeken. Wordt God in Genesis 1 telkens 'Elohiem' genoemd
 omdat daar de nadruk valt op zijn scheppingskracht, zo lezen we
 plotseling in Genesis 2:4 over 'Jahweh Elohiem', de HERE God. In
 Genesis 2 staat vanaf vers 4 namelijk niet meer de schepping zelf
 centraal, maar de mens, die de kroon van die schepping is: Het
 behaagde God om Zich aan ťťn van zijn scheppingswerken niet alleen
 te openbaren als God, maar om ook met die mens in een
 verbondsrelatie te treden, een relatie van liefde. Daarom
 verschijnt in dat tweede hoofdstuk van de Bijbel die naam Jahweh.
 Jahweh is derhalve de naam van God wanneer Hij een persoonlijke
 verbinding aangaat met de mens. Daarom is Jahweh ook bij uitstek de
 naam van de God van het volk IsraŽl, omdat juist dŪt volk in zo'n
 bijzondere relatie tot Hem stond (vergelijk Amos 3:2), opdat
 iedereen wete "dat zijn naam (dit is de naam van de God van IsraŽl)
 is: Jahweh (HERE)". (Ps.83:19; vergelijk Ex.3:15) Het grote
 verschil is dus dat Elohiem geen 'naam' is in de strikte zin van
 het woord, maar meer een 'wezensaanduiding', terwijl Jahweh wel
 degelijk een naam is, een eigennaam van een Goddelijk Persoon.
 Zoals de meesten de koningin van Nederland niet anders kennen dan
 als 'hare majesteit', zo is er een klein groepje mensen, haar
 familieleden en goede vrienden, die haar bij haar naam kennen en zo
 mogen noemen: 'Beatrix'. Precies zo is God voor de volkeren niets
 anders dan 'de [almachtige] God' (elohiem), maar is er een
 uitverkoren volk dat in een veel persoonlijkere relatie met deze
 God staat: Het volk IsraŽl mag God bij Zijn naam kennen: Jahweh! Zo
 stelt de naam 'Jahweh' God voor als een Persoon en brengt Hem aldus
 in verbinding met andere (menselijke) personen. Jahweh is dus de
 naam waaronder uitverkoren mensen uit het Oude Testament de
 allerhoogste God mogen aanbidden. Nu begrijpen we ook waarom er in
 de bijbel wel wordt gesproken over 'dť Elohiem', dit is de wŠre God
 in tegenstelling tot alle valse afgoden, maar nooit over 'dť
 Jahweh', want 'Jahweh' is de naam van de enige ware God. Zo spreekt
 de Jood wťl over 'mijn God (elohiem)', maar nooit over 'mijn HERE
 (Jahweh)', want wanneer hij 'mijn God' zegt bedoelt hij Jahweh. Hij
 spreekt wťl over 'de God (elohiem) van IsraŽl', maar nooit over 'de
 HERE (Jahweh) van IsraŽl', want er is geen andere Jahweh. Hij
 spreekt wťl over 'de levende God (elohiem)', maar nooit over 'de
 levende HERE (Jahweh)', want Jahweh is de levende God!

 Nu is het nodig om eerst iets te zeggen over de naam 'Jahweh' zelf.
 In het Hebreeuws (dat voor geschreven tekst alleen maar
 medeklinkers gebruikt) luidt deze naam 'jhwh' (dit wordt ook wel
 het 'tetragrammaton' genoemd, wat letterlijk 'de vier letters'
 betekent). Nu, in de twintigste eeuw, is het moeilijk nog te
 achterhalen wťlke klinkers er tussen die vier letters horen te
 staan. Dus: we weten niet precies hoe deze naam moet worden
 uitgesproken De Joden kunnen ons hierbij ook niet helpen, daar zij
 in hun geweldige eerbied voor de naam 'Jahweh' liever een
 omschrijving gebruikten (zoals 'de Naam', 'de Heerlijkheid', 'Here'
 (Adonaj), enzovoort) dan deze naam zelf uit te spreken!
 Tegenwoordig zijn de geleerden verdeeld over de uitspraak en
 (daarmee samenhangend:) de precieze betekenis van de naam Jahweh.
 Sommigen willen de letters 'JHWH' opvatten als een vorm van het
 oude Hebreeuwse werkwoord voor 'zijn' ('HWH'), zodat het dan iets
 betekent als: "Hij die is" of "Hij die zal zijn". Als dit juist is
 (vergelijk Ex.3:14), dan is de juiste uitspraak waarschijnlijk
 Jahweh. Anderen ontkennen deze afleiding echter (overigens op goede
 gronden) en vatten de vier letters 'jhwh' op als een oud
 zelfstandig naamwoord van onbekende oorsprong, waarvan elk van die
 vier letters werd uitgesproken, zodat de naam dan uit minstens drie
 lettergrepen moet bestaan. Wij laten deze discussie verder rusten
 en doen er voorlopig het beste aan om de Goddelijke uitleg uit
 Exodus 3:14 maar aan te nemen: Jahweh is dan de naam van de 'IK
 BEN', de Eeuwig Zijnde.
 Dit komt bijzonder goed overeen met een andere 'definitie',
 namelijk die uit Genesis 21:33. Daar wordt de naam Jahweh uitgelegd
 als de naam van de 'Eeuwige God' (Hebreeuws: El Olaam - zie een
 volgend artikel). Deze gedachte vinden we ook op andere plaatsen in
 de Schrift, zodat de naam Jahweh in ieder geval mede de betekenis
 van 'de Eeuwige', 'de Onveranderlijke' heeft: "Jahweh is de eerste,
 Jahweh is de laatste, en buiten Hem is er geen god (elohiem)"
 (Jes.44:6; vergelijk 40:28 en 41:4). Wanneer Mozes in Exodus 3 aan
 zijn God vraagt "wat Zijn naam is", dat betekent letterlijk in het
 Hebreeuws: wat die naam van God ten diepste inhoudt (vergelijk vers
 6,13), dan luidt het Goddelijke antwoord: "Ik ben die Ik ben", of:
 "Ik zal zijn die Ik zijn zal", of: "Ik ben die Ik eeuwig ben", of:
 "Ik ben er" (vers 14). Het antwoord drukt uit dat God een eeuwig
 God is (vergelijk vers 15). "Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bťnt
 U, o God" (Ps.90:2, letterlijk naar het Hebreeuws). Toch zit er in
 het antwoord aan Mozes een heel duidelijk element van ondoorgron-
 delijkheid: Mozes vroeg aan de HERE wie Hij is, maar uit het
 antwoord blijkt dat Gods Wezen, Gods Persoon niet in menselijke
 bewoordingen is uit te drukken. Juist ůmdat God God is, zal niemand
 dan Hijzelf zijn natuur kennen en doorgronden. Voor de mens moet
 het genoeg zijn dat Jahweh een God is die is!

 Een ander aspect dat met de naam 'Jahweh' is verbonden, is zijn
 heiligheid. We zien dat heel duidelijk in het volk IsraŽl, aan wie
 God Zich als Jahweh heeft geopenbaard. Hoe hoger de privileges van
 de mens in het 'kennen van Hem', des te groter is ook zijn
 verantwoordelijkheid om te wandelen in overeenstemming met die
 kennis, dus in overeenstemming met God Zelf. Daarom lezen we
 herhaaldelijk in de Bijbel dat de IsraŽliet heilig moest zijn,
 omdat hij bij het volk behoorde dat de naam Jahweh kende, de
 heilige God (zie Lev.19:2; 20:26; vergelijk Ps.11:5,7; 119:75 en
 zie - wat ons betreft - vooral 1Petr.1:14-21).

 Wij vragen de lezer het belangrijke gedeelte in Exodus 6:1-2 op te
 slaan. Hier lezen wij dat God zegt dat Hij met de naam 'Jahweh'
 niet bekend is geweest aan Abraham, Izašk en Jakob. Dit betekent
 echter niet dat de naam Jahweh niet door de aartsvaders gekend werd
 (in de betreffende gedeelten uit het boek Genesis wordt de naam
 'Jahweh' namelijk vele malen genoemd), maar het wil zeggen dat aan
 de patriarchen de betekenis van die naam niet is geopenbaard: Het
 behaagde de HERE pas aan Mozes duidelijk te maken dat die naam
 'Jahweh' niet zomaar een naam is, maar een naam die alleen gedragen
 kan worden door een eeuwig God, die boven de tijd verheven is, maar
 die toch een persoonlijke relatie met de mens aangaat. Wij wijzen
 op dit punt omdat vele moderne 'bijbelgeleerden' op grond van de
 genoemde tekst uit het boek Exodus het standpunt van de zogenaamde
 'redactionele kritiek' proberen te rechtvaardigen. Deze houdt onder
 andere in dat de vijf boeken van Mozes op een vrij willekeurige
 wijze in 'stukjes worden geknipt'. Elk van deze stukjes zou dan
 door een andere schrijver geschreven zijn (en hiermee bedoelen ze
 in ieder geval nŪet Mozes zelf!). Sommige van die schrijvers zouden
 hun God alleen maar als 'Elohiem' kennen en gebruikten derhalve in
 hun geschriften alleen die benaming voor God; anderen zouden alleen
 de naam 'Jahweh' kennen en die dus alleen maar gebruiken. De
 Goddelijke wijsheid waarmee deze namen in de Bijbel worden gebruikt
 en de verschillen in betekenis, worden door hen echter ontkend.
 Hoewel deze speculaties grote aanhang vinden (zelfs ook wel in zg.
 bijbelgetrouwe kringen!), verwerpen wij ze krachtig: ze zijn
 volkomen in strijd met het woord van God, dat ťťn geheel is,
 geÔnspireerd door de Heilige Geest (2Petr.1:21). Laten wij toch
 altijd blijven vasthouden aan het woord van onze Here Jezus die
 gezegd heeft dat "de Schrift niet gebroken kan worden" (Joh.10:35).

 In de Bijbel komt ook nog een vijftigtal keer een verkorte vorm van
 de naam Jahweh voor, te weten: 'Jah' (In de Nederlandse vertalingen
 is het verschil in grondwoord helaas niet merkbaar, aangezien beide
 woorden door 'HERE' zijn weergegeven). Deze naam heeft de speciale
 betekenis van 'Jahweh die onze verlossing is geworden'. Dit blijkt
 onder andere uit de eerste keer dat deze naam voorkomt. Vlak na de
 miraculeuze verlossing van het zuchtende volk IsraŽl uit de macht
 van de farao van Egypte, kan het volk zingen (dit is bovendien het
 eerste lied in de Bijbel: de grondslag voor ons gezang in een
 wereld die in barensnood is, ligt in de verlossing die God voor ons
 heeft bewerkt - zie Rom.8:28-39): "Jah is mijn kracht en mijn
 psalm, Hij is mij tot heil geweest" (Ex.15:2). (De naam Jah komt
 verder bijvoorbeeld voor in Psalm 68:5,19 (vergelijk vers 2!); zie
 ook de bijzondere aanroep 'Jah Jahweh' in Jes.12:2 en 26:4.) Het
 meest bekend is de naam Jah echter in het woord 'Hallelujah', dat
 letterlijk betekent: 'prijst Jah'. En kennen we ook niet de naam
 'Jezus' die betekent: 'Jah is Heiland'? Is de Here Jezus voor ons
 niet de verpersoonlijking van onze verlossing? Kunnen we niet tot
 Hťm het 'hallelujah' toezingen?!

 Als we door het bovenstaande iets meer zijn gaan zien van de diepe
 inhoud van de naam 'Jahweh', dan kunnen we nu ook iets meer
 begrijpen van de grote schok die er door de gelederen van de Joden
 ging toen zij een mens op deze aarde hoorden zeggen: "Voor Abraham
 was, Ik Ben" (Joh.8:58). Door deze woorden noemde de 'profeet uit
 Galilea' zich namelijk met die heerlijke en geduchte naam: Jahweh,
 HERE, de 'Ik Ben'. "En de Joden namen stenen op om ze op Hem te
 werpen" (Joh.8:59 en zie de voetnoot in de Telos-vertaling). "Niet
 om een goed werk stenigen wij U, maar omdat U die een mens bent,
 Uzelf God maakt" (Joh.10:33). Maar was deze 'Mens' niet het "Woord
 dat bij God was, en het Woord dat God was" (Joh.1:1)? Jezus van
 Nazareth is de enige mens op deze aarde die het recht heeft de naam
 Jahweh te dragen. (vergelijk vooral Jesaja 6 met Joh.12:37-41!)
 Leert HebreeŽn 13:8 ons niet de onveranderlijkheid die Jahweh
 kenmerkt: "Jezus Christus is Dezelfde, gisteren, heden en tot in
 eeuwigheid". En is die 'persoonlijke relatie tussen Jahweh en de
 mens' niet ten volle geopenbaard in de Mens Jezus Christus
 (vergelijk 1Tim.2:5-6) die kwam om het verlorene te zoeken en te
 behouden? Jahweh en Jezus zijn twee namen voor dezelfde Persoon: de
 Zoon van God, God de Zoon!

 Gods persoonlijke aanwezigheid, zijn voortdurende handelingen met
 de mens, de onveranderlijkheid van zijn beloften en de hele
 openbaring van zijn verlossende genade, het is allemaal vervat in
 die ene naam: Jahweh. Daarom is in het algemeen de inleiding tot
 profetische boodschappen niet: "zo zegt God (Elohiem)...", maar:
 "zo zegt de HERE (Jahweh)...". Het is als Jahweh dat God de Heiland
 van IsraŽl werd en het is door de naam Jahweh dat er nu ook redding
 is voor de gehele wereld. Maar dwars door die naam Jahweh heen zien
 we ook de naam Jezus, de Persoon in Wie die naam Jahweh zijn
 volheid zou vinden. En als daarom de IsraŽliet uit het Oude
 Testament zong: "Ik zal Jahweh zingen zolang ik leef, ik zal mijn
 God psalmzingen, zolang ik ben" (Ps.104:33), dan mogen wij deze
 zelfde lofzang aanheffen tot Hem die "levend is tot in alle
 eeuwigheid" (Openb.1:18):

   Eeuwige Zoon, door eng'len aangebeden,
   U bent het beeld van al Gods heerlijkheid.
   Uw naam zij d'eer!
   Tot in all' eeuwighede
   zal elk zich buigen voor Uw majesteit.


 Naschrift:

 Nu wij het onderscheid tussen de namen 'God' en 'HERE' hebben
 aangegeven, kan men dit verder zelf nagaan in de volgende
 schriftplaatsen (hierbij doet men er goed aan de bijzondere
 nauwkeurigheid op te merken waarmee beide namen in de Schrift
 worden gebruikt): Gen.3 (merk op dat de satan nooit over de 'HERE'
 spreekt maar altijd over 'God' - vergelijk Matt.4:1-11); vergelijk
 Gen.4 (overal 'HERE') met Gen.5 ('God'); Gen.7:16 (vergelijk ook
 6:22 met 7:5). Vergelijk Gen.9:26 met 9:27; zie Gen.15 ('HERE');
 zie 1Sam.5 (let er nauwkeurig op hoe de beide namen worden
 gebruikt); 1Sam.17:46-47; 2Kron.18:31; vergelijk Ps.14 met Ps.53;
 vergelijk Ps.19:2 met vers 8; en tot slot: zie Amos 4:11. Het zij
 verder opgemerkt dat bijna elke pagina uit het Oude Testament het
 hierboven geschrevene illustreert.


Uit " Bode van het Heil in Christus"
Voor meer info medema@pi.net
Naar Namen van God, Eljoon (4)
Make your own free website on Tripod.com